הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תקפות" לאנגלית

valid
apply
validity of
viable
effective
אם הכתובות עדיין תקפות אנחנו צריכים לדבר איתם אישית.
If these addresses are still valid, we should talk to these people in person.
עדכון הפגישה לא נשלח לכולם. חלק מכתובות הדואר האלקטרוני אינן תקפות עוד.
The meeting update was not sent to everyone. Some email addresses were no longer valid.
בכל מקרה, זכויות ירושה תקפות רק לקרובים מדרגה ראשונה.
Either way, rights of inheritance only apply to blood relatives.
שעות הביקור לא תקפות למטופלים שלי.
Visiting hours don't apply to my patients.
נוכל לערער על תקפות הראיות עצמן.
We can contest the validity of the evidence itself.
ובכן, המסיונר הזה מנסה ככל הנראה להוכיח את תקפות טענותיו ע"י עשיית ניסים.
Well, this missionary is apparently trying to prove the validity of his claims by performing miracles.
ההסמכות משויכות לטכנאי ספציפי והן תקפות לתקופה של שנה אחת (1).
Certifications are associated with a specific technician and valid for a period of one (1) year.
כלי המדידה לא קיבלת קריאות תקפות. יש לוודא כי הצמצם פתוח לחלוטין.
The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture is fully open.
אני חושב שאתה בוחן כמה בעיות תקפות מאוד.
I think you're examining some very valid issues.
גם אלכוהוליזם וגם מפרצת ברי הן תיאוריות תקפות.
Alcoholism and Berry aneurysm are both valid theories.
היו מספר סיבות תקפות לא ללכת איתו בסיבוב הראשון, אשמח לדון...
There were a number of valid reasons for not going with him the first time around. I'd be happy to discuss...
בכל מקרה, הוא הביא את כמה נקודות תקפות.
Regardless, he's brought up some valid points.
זה באמת יכול להיות ויכוח אם אין לו את הצד השני נקודות תקפות?
Can it really be a debate if the other side has no valid points?
נוכל לקרוא להם בחזרה כדי לקבל החלטה לגבי תקפות ההצבעה.
We can recall it and have them render a decision regarding the validity of the vote.
ייתכן שהנחות על חבילות הקשורות ל אינן תקפות עוד.
Bundle discounts tied to the may no longer be valid.
את עשית את הבחירות שלך והן בחירות תקפות.
You made your choices, and they are valid choices.
אם ייעשה שימוש בבדיקות רקע, הן צריכות להיות תקפות לכל מכירות הנשק, לא לחלקן.
If background checks are to be of any use, they should apply to all gun sales, not just some.
זהויות זמניות תקפות במצב מקוון בלבד, ורק במחשב שבו נוצרו. ציין במפורש שמצב הפעולה הוא 'מאוחסן במטמון' או 'לא מקוון'.
Temporary identities are only valid in Online mode, and specifically on the machine they are created on. Please specify the operation mode explicitly as Cached or Offline.
לא נמצאו חתימות תקפות
No valid signatures found
הן כבר לא תקפות.
like they don't apply.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 103. מדויק: 103. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo