הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תרומה" לאנגלית

donation
contribution
endowment
contributing
charity
contribute
אבל הייתי רוצה להפוך נדיבה מאוד תרומה התנצלות.
But I would like to make a very generous donation as an apology.
תרומה אנונימית קטנה מבחור שמרוויח יותר כסף ממך.
Little anonymous donation from a guy who makes a little more scratch than you.
איזו תרומה אתה חש שאתה יכול לעשות מהמגורים שלך?
What contribution do you feel you could make from your quarters?
הגברים שלך עשו תרומה קטנה מאוד לפרשה נוראה זו.
Your men have made very little contribution to this ghastly affair.
הם יקבלו 45 מיליון דולר תרומה בשבוע הבא.
They'll be receiving a 45 million dollar endowment next week.
תאר כיצד הושג הרכוש, לדוגמה, רכישה או תרומה.
Describe how the asset was acquired, for example, purchase or donation.
חברת Dell מאפשרת נגישות למיחזור מחשבים ללקוחות רבים יותר באמצעות 445 אתרי תרומה חדשים
Dell makes computer recycling accessible for more customers with 445 new donation sites
אני חושב שמר האנט יכול להשתכנע כדי להפוך אנונימי תרומה.
I think Mr. Hunt can be persuaded to make an anonymous donation.
מרפאת הפוריות היא משלמת 50 דולרים עבור כל תרומה.
The fertility clinic is paying 50 bucks for every donation.
ובכן, זו הייתה תרומה אנונימית.
Well, it - it was an anonymous donation.
את חושבת שהאחות מוכנה לשקול תרומה?
You think the sister's prepared to consider donation?
כמה שבועות, לאחר שהופעת כאן טים קיבל תרומה אנונימית.
A few weeks after you showed up here Tim received an anonymous donation.
תרומה מועילה אחת להיסטוריה הרפואית, לא?
One worthwhile contribution to medical history, Doesn't it?
הזכר לי לתת תרומה לקמפיין ג'יימסון.
Remind me to give a donation to the Jameson campaign.
תוכל להתחיל בלקבל תרומה לקמפיין הבחירה החוזרת שלך.
Well, you can start by taking a donation for your re-election campaign.
מוענקת בהוקרה על תרומה יוצאת-דופן לחברתנו הסוציאליסטית
Gold award... in recognition of extraordinary contributions... to our socialist society.
כמה אורחים רוצים לתת תרומה משותפת.
A few of the guests want to make a corporate donation.
תרומה מהגלריה שלי למטרה שאני יודעת שנהייתה חשובה עבורך.
A donation from my gallery to a cause I know has become important to you.
כל תרומה למשפחה אפשר להעביר לססיל כרגיל.
Any donations for the family may be given to Cecil as usual.
אתה רוצים תרומה לכנסייה, נכון?
You guys want me to make a donation to the church, right?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 760. מדויק: 760. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo