הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "średni wskaźnik" לאנגלית

average rate
Jak podkreślił to RKD ds. Zasobów pelagicznych, ustalenie minimalnej ilości na poziomie 5% wydaje się być nadzwyczaj wysokie, biorąc pod uwagę średni wskaźnik z ostatnich 15 lat, nawet jeśli uwzględni się wyjątkowo niski współczynnik odrzutów wynoszący 4% w roku 1996.
As the Pelagic RAC has pointed out, the setting of 5% as a minimum rate seems exorbitantly high in view of the average rate of the last 15 years, even taking into account an exceptionally high discard rate of 4% in 1996.
Średni wskaźnik t+2
W okresie 1997-2002 średni wskaźnik wzrostu przemysłu wytwórczego na całości EOG wyniósł 4,8 % [22].
In the period 1997 to 2002, the average growth rate of EEA manufacturing industry as a whole was 4,8 % [22].
Obliczyć średni wskaźnik gazu GERWHTC dla części badania WHTC w cyklu gorącego rozruchu.
Calculate the average gas ratio GERWHTC over the hot part of the WHTC test cycle.
W latach 2000-2010 średni wskaźnik rozwoju społecznego w krajach najsłabiej rozwiniętych wzrósł zaledwie o 0,04 %.
Between 2000 and 2010, the average human development index rating for the least developed countries grew by a mere 0.04%.
średni wskaźnik skorygowany w sposób odzwierciedlający liczbę urzędników krajowych odpowiadającej każdej grupie funkcyjnej.
an average indicator weighted to reflect the number of national civil servants corresponding to each function group.
Wzrost kosztów wynagrodzeń na pracownika wynika z układów zbiorowych na poziomie przemysłu i był niższy niż średni wskaźnik inflacji we Wspólnocie (który wynosił 6,4%) w rozpatrywanym okresie.
The increase in wage costs per worker is a result of collective bargaining at industry level and was less than the average inflation rate in the Community of 6,4 % during the period considered.
Komisja zauważa również, że średni wskaźnik obłożenia statków głównego konkurenta SNCM jest niższy niż wskaźnik tego publicznego przedsiębiorstwa.
The Commission also notes that the average occupancy rate on ships of SNCM's main competitor is lower than that of the public company.
Na podstawie tych informacji prognozuje się, że średni wskaźnik wzrostu popytu w USA w skali roku powinien wynieść 3,1 %.
According to that information, the annual average growth rate of US demand is expected to reach 3,1 %.
Każdemu rankingowi, mierzonemu w skali od 1 do 10, odpowiada pewien średni wskaźnik upadłości dla jednego roku.
Each rating, measured on a scale of 1 to 10, corresponds to an average annual default rate.
cpmNE = średni wskaźnik impulsów tła obliczony w ten sam sposób.
cpmNE= the mean background pulse rate calculated in the same way.
Wskaźnik zysk operacyjny/obroty Tieliikelaitosu w ciągu okresu przejściowego pozostawał na niskim poziomie wynoszącym 2,4 %, podczas gdy dla jego konkurentów średni wskaźnik wynosił 4,5 %.
Tieliikelaitos' operating profit/turnover ratio during the transitional period stood at a low level of 2,4 % whereas for its competitors the average indicator was 4,5 %.
Jakkolwiek nowo założone małe przedsiębiorstwa napotykają trudności w całym EOG, wydaje się, że rozwój gospodarczy w regionach objętych pomocą jest utrudniony z uwagi na stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, a w szczególności jeszcze niższy średni wskaźnik liczby nowo zakładanych firm.
While newly created small enterprises encounter difficulties throughout the EEA, it appears that the economic development of the assisted regions is hindered by relatively low levels of entrepreneurial activity and in particular by even lower than average rates of business start-ups.
Wynika stąd również, że średni wskaźnik GRP stacji TF1 pozostaje wciąż wyraźnie wyższy od wskaźnika stacji France 2 lub France 3.
It is also clear that TF1's average GRP is always very distinctly higher than France 2 or France 3.
(W przypadku pensjonatów (hoteli) i szpitali należy zastosować średni wskaźnik zajmowania na okres objęty sprawozdaniem finansowym).
(for hospitality (hotels), and health care properties use average occupancy for the period for which the financial statements are reported).
Zdaniem władz belgijskich dla ubezpieczycieli kredytów, którzy działają głównie w sektorze ryzyka zbywalnego, odnotowuje się średni wskaźnik ROE na poziomie 6-7,5 % w zależności od rozpatrywanego okresu (tj. uwzględniając lub nie lata kryzysu).
According to the Belgian authorities, the average ROE for credit insurance companies active mainly in the marketable risk sector is 6-7,5 % depending on the period under consideration (i.e. including or excluding the crisis years).
BPF, którego średni wskaźnik penetracji [3] w 2012 r. wynosił 29,8 %, finansuje znaczną część popytu na pojazdy produkowane przez grupę i wnosi decydujący wkład w finansowanie jej działalności handlowej.
With an average penetration rate [3] of 29,8 % in 2012, BPF finances a large proportion of the demand for the vehicles produced by the Group and plays a crucial role in the financing of its trading activities.
cpmpr = średni wskaźnik licznika podczas całego czasu pomiaru próbki.
cpmpr= the mean sample count rate over the total measuring time.
Wydawnictwo było łatwym celem dla spamerów -średni wskaźnik spam wynosił około 5 emaili spam do 2 legalnych wiadomości.
The publishing company was an easy target for spammers - the average spam ratio was about 5 spam mails to 2 legitimate emails.
W szczególności zakwas musi wejść w reakcję z mąkami o szczególnych cechach charakterystycznych określonych w specyfikacji produktu (niska twardość, niski wskaźnik W i średni wskaźnik P/L).
In particular, the sourdough starter must interact with flours with precise characteristics set out in the product specification (low hardness, low W value and medium P/L value).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 102 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo