הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "żeby" לאנגלית

הצעות

Chińczycy zatrudniają białych, żeby udawali...
You know, the Chinese... they hire Caucasians to pose...
Potrzebuje Twoich mocy żeby zaangażować Graysona.
I need you to use your power to get Grayson involved.
Chciałem dowiedzieć się wszystkiego, żeby zrozumieć, żeby móc się poprawić...
I just want to know everything, so I can make it work. That's why I...
Nagle mówisz im, żeby przestali to robić żeby zrobić coś innego.
All of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Najprawdopodobniej żeby utrudnić Rowanowi znalezienie jej.
Most likely to make it difficult for Rowan to locate her.
Pewnie, żeby zrekompensować zlekceważenie rozkazów.
I supposed that's to make up for ignoring my orders.
Potrzebuję twojej pomocy żeby pilnować szpiegów.
I need your help to keep an eye out for infiltrators.
Użyjemy grawitacji osobliwości żeby zagiąć transmisję.
We're using the singularity's gravity to warp the transmission.
Zgodziłam się, żeby przyszedł jako moja para, żeby mógł podbijać do Robin.
I just agreed to bring him as my date so he could make a play for Robin.
Każdego roku czeka żeby zobaczyć jak udekoruje dom a potem znajduje sposób żeby mnie przebić.
Every year that guy waits to see what decorations I put out and then finds a way to top me.
Powiedziałeś, żeby dać ludziom trochę czasu, żeby zrozumieli naszą wyjątkowość.
You said to give everyone time to understand our specialness.
Pamiętaj żeby im powiedzieć, żeby wejść przez Losbyveien.
Remember to tell them to enter via Losbyveien.
Ale nie przyjechałem tu, żeby być stolarzem... czy żeby zbierać informacje dla Departamentu Rolnictwa.
But I didn't come here to be a carpenter... nor to gain information for the Agriculture Department.
Chce, żeby Quinn zabiła Kirkina, żeby mógł wrócić i sprzedać atomówki.
He wants Quinn to kill his rival, Kirkin, so he can come back and sell the nukes that he stole.
Posterunki są tu z jednego powodu: żeby uniemożliwić im życie, żeby się poddali i wyprowadzili.
The checkpoints are there for one reason - to make their lives impossible so they'll give up and move away.
Przyjechałem tu, żeby tworzyć demokrację, żeby przynieść sprawiedliwość.
I was put here to help create a democracy, to enforce justice.
Poprosiłaś go żeby udawał narzeczonego, żeby zaimponować Jill.
You asked him to be a fake fiancé to impress Jill Harmon.
Mógł zadzwonić, żeby przeprosić albo, żeby sprawdzić czy wróciłem.
He could have called to apologize or to find out if I was back.
Jesteśmy tu żeby pokazywać kampanię, nie żeby Cię wspierać.
We're here to cover the election, not to support you.
Chłopaki chcieliście, żeby Joey przyszedł żeby wyjaśnić dawne nieporozumienia.
These guys wanted Joey to come so he could heal old wounds.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 270256. מדויק: 270256. זמן שחלף: 257 ms.

zęby 4407
żeby go 3910
zeby 2105
żeby móc 1077

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo