הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: konieczna w celu
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Konieczna" לאנגלית

necessary
needed
required
essential
unnecessary
imperative
indispensable
need
necessity
require
self-defense
warranted

הצעות

Konieczna byłaby zasadnicza zmiana wartości funduszu.
A major scheme of rearrangement of fund values would be necessary.
Konieczna definicja pojęcia "jednoznaczny identyfikator".
Necessary definition of the term 'unique identifier'.
Konieczna jest międzynarodowa karta praw podstawowych użytkowników Internetu.
An international Charter of Fundamental Rights for Internet users is needed.
Konieczna jest radykalna reforma polityki rybołówstwa.
A radical reform of the fisheries policy is needed.
Konieczna jest indywidualna ocena opierająca się na zasadach określonych w niniejszych wytycznych.
Individual assessment based on the principles described in these guidelines is required.
Konieczna jest dogłębna analiza, aby Parlament mógł wypowiedzieć się z całą znajomością tematu.
An in-depth study is required to allow Parliament to reach a decision in full knowledge of the facts.
Konieczna jest pilna analiza sposobów poprawy równowagi geograficznej.
Urgent analysis of the ways to improve geographical balance is necessary.
Konieczna może okazać się wewnętrzna reorganizacja Komisji.
An internal reorganisation of the Commission may prove necessary.
Konieczna jest zatem gruntowna reforma wspólnej polityki rolnej.
Thorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Konieczna jest definicja ciągłej wyrywkowej kontroli.
A definition of continuous random checks is necessary.
Konieczna poprawka, uwzględniająca porozumienia konstytucyjne między niektórymi państwami członkowskimi i ich terytoriami.
Necessary amendment to cover the constitutional agreements between some member states and their territories.
Konieczna jest woda do badań o wysokiej czystości w celu eliminacji wysokich wartości dla śłepej próby.
The high purity of the test water is necessary to eliminate high blank values.
Konieczna jest reforma instytucjonalna, aby zwiększyć skuteczność podejmowania decyzji w rozszerzonej UE.
Institutional reform is needed to improve the effectiveness of the decision-making of an enlarged EU.
Konieczna jest większa liczba analiz i badań naukowych.
More comparative studies and research are needed.
Konieczna jest specjalistyczna wiedza prawna obejmująca zarówno przypadki standardowe, jak i wyjątkowe.
Legal expertise to cover both normal and exceptional cases is required.
Konieczna wydaje się ocena przyjętych środków, w szczególności zastosowania dyrektywy 2001/51/WE.
It appears necessary to evaluate the measures taken, especially the implementation of Directive 2001/51/EC.
Konieczna jest strategia w celu włączenia biogazowni do mechanizmów z Kioto.
A strategy is needed to include biogas installations into the Kyoto-mechanism.
Konieczna jest regularna sprawozdawczość w celu zapewnienia stałego ukierunkowania na postępy w rozwijaniu energii odnawialnej na poziomie krajowym i wspólnotowym.
Regular reporting is needed to ensure a continuing focus on progress in the development of renewable energy at national and Community level.
Konieczna może być kontrola cyklu oświetlenia do celów hodowli i niektórych procedur doświadczalnych.
A controlled photoperiod may be needed for breeding and for some experimental procedures.
Konieczna jest także aktualizacja danych osób pozostających na liście.
An update of the details of the remaining persons on the list is also necessary.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3503. מדויק: 3503. זמן שחלף: 225 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo