הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Wskaźnik kontrolny" לאנגלית

tell-tale
Operational telltale
Wskaźnik kontrolny prawidłowego działania nie jest wymagany dla dodatkowej pary świateł kierunkowskazów na przyczepach.
For the optional pair of direction-indicator lamps on trailers, operating tell-tale shall not be mandatory.
Wskaźnik kontrolny prawidłowego działania obowiązkowy dla świateł kierunkowskazów kategorii 1, 1a, 1b, 2a i 2b.
Operating tell-tale mandatory for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b.
Wskaźnik kontrolny wyłączenia układu ESC ("ESC OFF"):
The 'ESC OFF' tell-tale:
"Wskaźnik kontrolny prawidłowego działania" oznacza kontrolkę świetlną lub dźwiękową (lub inną równoważną) wskazującą, że urządzenie zostało włączone oraz czy działa ono prawidłowo.
'Operating tell-tale' means a visual or auditory signal (or any equivalent signal) indicating that a device has been switched on and whether or not it is operating correctly;
Dla systemu AFS obowiązkowy jest wzrokowy wskaźnik kontrolny awarii.
A visual failure tell-tale for AFS is mandatory.
Do tego celu można zastosować ten sam wskaźnik kontrolny.
The same tell-tale signal may be used.
W przypadku, gdy na mocy niniejszego regulaminu wymagany jest wskaźnik kontrolny załączenia, można go zastąpić wskaźnikiem kontrolnym prawidłowego działania.
Where a closed-circuit tell-tale is prescribed by this Regulation it may be replaced by an 'operating' tell-tale.
Wskaźnik kontrolny uszkodzenia układu ESC:
The ESC malfunction tell-tale:
Zielony wskaźnik kontrolny załączenia nieobowiązkowy.
Closed-circuit green tell-tale, optional.
Obowiązkowy pulsujący wskaźnik kontrolny załączenia.
Flashing circuit-closed tell-tale mandatory.
Ponownie przestawić wyłącznik zapłonu do pozycji włączonej (do jazdy) i sprawdzić, czy zgasł wskaźnik kontrolny "ESC OFF", co oznacza powrót układu ESC do trybu domyślnego zgodnie z pkt 3.5.1.
Again, switch the ignition locking system to the 'On' ('Run') position and verify that the 'ESC Off' tell-tale has extinguished indicating that the ESC system has been restored as specified in paragraph 3.5.1.
Wskaźnik kontrolny uszkodzenia układu ESC musi się zaświecić w funkcji sprawdzania żarówki, jak określono w pkt 3.4.1.3, oraz wskaźnik kontrolny wyłączenia układu "ESC Off", jeżeli występuje, musi również się zaświecić w funkcji sprawdzania żarówki, jak określono w pkt 3.6.2.3.
The ESC malfunction tell-tale shall be illuminated as a check of lamp function, as specified in paragraph 3.4.1.3, and if equipped, the 'ESC Off' tell-tale shall also be illuminated as a check of lamp function, as specified in paragraph 3.6.2.3.
Wskaźnik kontrolny wyłączenia układu ESC nie musi się włączać w czasie działania blokady rozrusznika.
The 'ESC OFF' tell-tale need not be activated when a starter interlock is in operation.
Wskaźnik kontrolny informujący, że kierowca ustawił system w określony stan zgodnie z pkt 5.8. regulaminu nr 123, jest nieobowiązkowy.
A tell-tale to indicate that the driver has set the system into a state according to paragraph 5.8. of Regulation No 123 is optional.
Każdy wskaźnik kontrolny jest dobrze widoczny dla kierowcy zajmującego normalną pozycję.
Every tell-tale lamp shall be readily visible to a driver in the normal driving position.
Obowiązkowy, jeżeli kierunkowskazy nie są widoczne dla kierowcy: wskaźnik kontrolny prawidłowego działania, zielony, migający lub dźwiękowy.
Mandatory if the direction indicators are not visible to the rider: operational, green, flashing and/or audible.
Producent może zastosować wskaźnik kontrolny uszkodzenia układu ESC w trybie migającym do sygnalizowania pracy układu ESC.
The manufacturer may use the ESC malfunction tell-tale in a flashing mode to indicate ESC operation.
Ponownie wykonać manewr opisany w pkt 5.10.2 i sprawdzić, czy wskaźnik kontrolny wyłącza się w tym czasie lub zaraz po zakończeniu manewru.
Re-perform the manoeuvre described in paragraph 5.10.2 and verify that the tell-tale has extinguished within this time or immediately afterwards.
Przy urządzeniu sterującym należy zainstalować wskaźnik kontrolny, zapalający się przy każdym włączeniu hamulców i wskazujący właściwe działanie elektrycznego układu hamulcowego przyczepy.
A tell-tale shall be provided at the control device, lighting up at any brake application and indicating the proper functioning of the trailer electrical braking system.
Podczas trwania funkcji zastępczej, na tablicy rozdzielczej załącza się wskaźnik kontrolny (patrz pkt 2.18. niniejszego regulaminu), informujący o zaistnieniu tymczasowego zastępstwa i konieczności naprawy.
During substitution, a tell-tale on the dashboard (see paragraph 2.18. of this Regulation) shall indicate occurrence of a temporary replacement and need for repair.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 67 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo