הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "by" לאנגלית

הצעות

4313
by pomóc 1484
by móc 1457
1417
by mieć 1220
1021
Mała imprezka by świętować zaręczyny Keitha.
It's just a little party to celebrate Keith's engagement.
Przylecieliśmy z Waszyngtonu by przejąć śledztwo.
We flew down here from Washington to take over the investigation.
Sprawdzam temperaturę wątroby by ustalić godzinę śmierci.
I'm just taking his liver temperature to corroborate the time of death.
Próbowałaś przejąć wcześniaka by ratować siebie.
You tried to take over a premature baby to save yourself.
Musimy znaleźć sposób by zatrzymać niszczenie...
We have to figure a way to arrest the destruction of...
Poszłam do przebieralni by założyć sukienkę...
I went into the dressing room to put on the dress...
Użyję pana by zademonstrować fundamentalne zasady marszu.
I shall use you to demonstrate a fundamental principle of marching, sir.
Jeżeli stwierdzono by wystąpienie absorpcji, należało by obliczyć margines dumpingu.
If it were then found that absorption had occurred, the dumping margin would have to be recalculated.
Dałem ci siłę by zaryzykować zabicie kogoś by chronić siebie...
I gave you the strength to risk killing someone to save yourself... and your family.
Wyboru by podtrzymywać naturę lub by ją zniszczyć.
The choice to sustain nature, or to destroy it.
Od lat rząd mądrze koryguje dzisiejszą młodzież... by kupowali produkty, których normalnie nie chcieli by po to by zagarnąć ich kasę.
For years the government has been wisely coercing teenagers... to buy products they normally wouldn't want just to get their money.
Albo żądali, by to ona badała dowody, ale prosili, by powtórzyła badania podwładnych, by uzyskać lepszy wynik.
They'd either specifically request her to process evidence, or they would ask her to repeat a test done by a subordinate to get a better result.
Potrzebujemy jednogłośności, by zapewnić środki, i decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną, by uniknąć kar.
We need unanimity to provide resources and qualified majority decisions to avoid penalties.
Łatwo jest wymyślić 100 powodów by odejść... ale wystarczy tylko jeden by dalej żyć.
It's easy to come up with 100 reasons to take the journey... but you only need one to go on living.
Jedyny powód by tu przyjechać to by okraść szczeniaka.
The only reason to come here is to pickpocket a yuppie.
Nie przyszliśmy tu by się smucić lecz by uczcić życie...
We're all here today not to grieve but to celebrate the life of...
Były zatrudniane by użyły swej magii by wykrywać kłamców.
They were employed to use their magics to sniff out liars.
Tomografia głowy, by wykluczyć udar krwotoczny i angiografia tętnicy szyjnej, by potwierdzić moją diagnozę.
All right, we need a head ct to rule out hemorrhagic stroke and a ct angio of his neck to confirm my diagnosis.
Bo wszystko czego dokonałaś by tu dotrzeć jest potrzebne by osiągnąć sukces.
'Cause whatever you had to do to get through that and end up here is exactly what it takes to be great.
Musiałem ciężko pracować by przekonać ludzi, by przyszli.
It took a lot of arm-twisting on my part to get people to come around.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 347206. מדויק: 347206. זמן שחלף: 340 ms.

by pomóc 1484
by móc 1457
by mieć 1220

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo