הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "celu" לאנגלית

הצעות

+10k
2180
1974
1783
1769
1598
Dla tego celu należy ustanowić komitet wspierający Komisję.
For that purpose a committee which assists the Commission shall be set up.
W tym celu zastosowano metodologię określoną w motywie 34.
For this purpose, the methodology set out in recital (34) was applied.
W tym celu przedstawia szereg zaleceń i uwag.
With this aim in view, it makes a number of comments and recommendations.
Sprawozdawca wyraża zadowolenie i poparcie dla celu inicjatywy Komisji.
The rapporteur advocates and supports the aim of the Commission proposal.
W tym celu Komisja udostępnia odpowiednie informacje zainteresowanym stronom.
To that end, the Commission shall make the relevant information available to such stakeholders.
W tym celu niniejsza dyrektywa powinna określić środki zapobiegania wprowadzaniu chorób epizootycznych.
To that end, this Directive should set out measures for the prevention of the introduction of epizootic diseases.
W tym celu obliczono następujący stosunek.
To this end, the following ratio was calculated.
W tym celu należy określić sekwencję obliczania ewentualnego zmniejszenia płatności.
To this end, the sequence for the calculation of potential reductions should be determined.
W tym celu Komitet Pediatryczny powinien zachować niezależność od przemysłu farmaceutycznego.
To this end, the Paediatric Committee should be independent from the pharmaceutical industry.
W tym celu należy jak najpełniej wykorzystać technologie informacyjne.
Information technology must be used as fully as possible to that end.
W tym celu stosowne przepisy można ustanowić w odnośnych podstawowych aktach prawodawczych.
Provisions to this end could be laid down, as appropriate, in the basic legislative acts concerned.
W tym celu Centrum może przyznać zaliczkę.
An advance may be granted for that purpose by the Centre.
W tym celu Norwegię podzielono na pięć stref geograficznych.
For this purpose, Norway is divided into five geographical zones.
W tym celu należy skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów.
To achieve this aim, it is essential to have the necessary professionals.
W tym celu zaproszenia będą obejmować kryteria oceny poziomu międzydyscyplinarności.
To this end, calls will include criteria to assess the level of interdisciplinarity.
W tym celu Francja posłuży się kwestionariuszem załączonym do niniejszej decyzji.
For that purpose, France shall use the questionnaire annexed to this Decision.
Należy jednak zagwarantować osiągnięcie ogólnego celu.
Fulfilment of the overall target, however, has to be ensured.
Osiągnięcie tego celu określono jako osobne zobowiązanie.
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Przedstawiono także różne propozycje osiągnięcia celu.
The report also puts forward various proposals for ways of achieving this.
W celu sprawdzenia wiarygodności wyników przeprowadzono analizę wrażliwości.
In order to check the robustness of the results, a sensitivity analysis was performed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 122065. מדויק: 122065. זמן שחלף: 225 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo