הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "chciał" לאנגלית

הצעות

1650
959
622
477
426
Jakbyś nie chciał przypisywać sobie zasługi.
Like you didn't want to take the credit.
Nie chciał rozmawiać o swojej rodzinie.
Didn't want to talk about his family.
Poczekał i zrobił to dokładnie jak chciał.
He waited and he did it exactly the way he wanted to.
Nie wiem, może chciał być strażakiem jak dorastał.
I don't know, I guess he wanted to be a fireman when he grew up.
Tylko twój ojciec nie chciał skończyć.
Only, your father didn't want to be.
Będzie chciał uzewnętrznić swoją frustrację, obwinić kogoś.
He'll want to externalise his frustration, blame someone.
Bo chciał zająć się twoją mamą.
'Cause he wanted to take care of your mom.
Ale on nie chciał mnie słuchać.
But he didn't want to listen to me.
Obudzisz go i będzie chciał jeść.
You'll wake him and he'll want to eat.
Nie tylko siebie chciał skrzywdzić; chciał skrzywdzić wszystkich swoich bliskich.
He didn't just want to hurt himself; he wanted to hurt everyone around him.
Mógłbym rozpruć to wykałaczką gdybym chciał.
I could unpick that with a toothpick if I wanted to.
Jednak najpierw chciał powiedzieć wszystkim prawdę.
But first he felt compelled to have to tell everybody the truth.
Sprawozdawca chciał również zapewnić niezależność tych organów od interesów handlowych.
The rapporteur seeks to guarantee the independence of these bodies from commercial interests.
Gdybym chciał posłuchać wzruszającej historii, obejrzałbym wiadomości.
When I want a heartbreaking human interest story... I'll watch the news.
Ale wypełniłem wszystko tak jak pan chciał.
But I filled everything out just like you requested.
Pierścień zawsze będzie chciał znieprawić serca słabszych ludzi.
Ever the Ring will seek to corrupt the hearts of lesser Men.
Nie chciał, by zatrudnienie było celem polityki podatkowej.
He did not want to use employment as a target for tax policy.
Nie rozumiałem, dlaczego Rathe chciał zatrzymać Waxflattera.
I could never understand why Rathe wanted Waxflatter to stay.
Harry chciał kupić mi nowy pierścionek na naszą rocznicę.
Harry wanted to buy me a new ring for our anniversary.
Nie chciał dzielić forsy na trzech.
He didn't want to split the money three ways.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46611. מדויק: 46611. זמן שחלף: 279 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo