הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "chodzi" לאנגלית

Jeśli chodzi o asystenta, nigdy.
Interesting. When it's your assistant, I'd say never.
Jeśli chodzi o sprawę medyczną możesz zadzwonić...
If it's a medical emergency, I can be contacted...
Unia działa szybko, jeśli chodzi o solidarność finansową.
The EU acts extremely quickly when it comes to financial solidarity.
Kiedy chodzi o pieniądze, przestają myśleć.
Look, when it comes to blackmail, they're very peculiar.
Mam niesamowity instynkt jeśli chodzi o kwestie charakteru.
I got incredible instincts when it comes to matters of character.
Będąc szczery, chodzi o jego charakter.
To be honest, Jeff, it's a character thing for me.
Czasem chodzi tylko o podtrzymanie konwersacji.
Sometimes it's just about the music of a conversation.
Codziennie chodzi na stacje szukając mordercy.
He goes to the terminals every day looking for the killer.
Jeśli chodzi o przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa, Komisja wyraża dwie wątpliwości.
As regards the restoration of the company's long-term viability, the Commission expressed two concerns.
Komisja uważa, że nie chodzi o pojedyncze porozumienie.
The Commission considers that they do not constitute a single agreement.
Nie chodzi jedynie o wdrożenie dyrektywy.
This is not just about implementation of the directive.
Jeśli chodzi podział kosztów, oba teksty stosują niewiążące sformułowania.
As regards the sharing of costs, both texts use non-binding language.
Dyrektywa powinna uwzględniać bieżące acquis communautaire jeśli chodzi o politykę płacową.
The directive should take into account the current acquis communautaire with respect to the remuneration policies.
Z jednej strony chodzi o dostęp do rejestrów przedsiębiorstw.
First, there is the question of access to business registers.
Należy wyjaśnić, że chodzi tu o prawa pracownicze.
It needs to be clarified that it is about the employees' rights.
Jeśli chodzi o Komisję, konieczne jest większe poparcie.
As far as the Commission is concerned, much more support is required.
Reguły systemu płatności jednolitej należy uprościć, jeśli chodzi o warunkowość.
The rules of the single payment system must be simplified as regards conditionality.
Po trzecie wreszcie chodzi o aspekt międzynarodowy.
Finally, the third important issue is of an international order.
Nie chodzi o środowiskową skuteczność systemu.
The environmental effectiveness of the system is not in question.
Oczywiście, chodzi o pieniądze podatników.
This is taxpayers' money, of course.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 121797. מדויק: 121797. זמן שחלף: 234 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo