הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: na czas
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "czas" לאנגלית

הצעות

Najwyższy czas zastosować obiektywną metodę oceny zbrodni totalitaryzmów.
It is high time to apply an objective method to the assessment of totalitarian crimes.
Przyszedł czas na załatwienie sprawy tymczasowego zameldowania.
The time had come for setting down the issue of a temporary register.
Po pierwsze inwestor udostępnia ciche udziały wyłącznie na określony czas.
First, such contributions were made available by an investor for a limited period only.
Pozwoliłoby to skrócić czas trwania w niepewności rodzin.
The period of uncertainty for families could thus be reduced.
Katherine Mayfair/uciekała od prawdy/przez długi czas...
Katherine Mayfair had been running from the truth for a long time...
STER jest odpowiedzialna za przyznany jej czas antenowy.
The STER is responsible for the broadcasting time which it has been allocated.
Należy odnotować czas rozpoczęcia i kontynuację warunków toksyczności, włączając podejrzane nowotwory.
Time of onset and progression of toxic conditions, including suspected tumours, should be recorded.
Mieszanina jest mieszana przez właściwy czas.
The mixture is agitated for an appropriate time.
Ilość środka znieczulającego i czas ekspozycji powinien być zminimalizowany.
The amount of anaesthetic used and time of exposure should be minimised.
Jest najwyższy czas na przyśpieszenie tego procesu.
It is high time to speed up the process.
Rynek nie wytrzyma jednak przez długi czas takiej sytuacji.
The market, however, will not sustain this situation for a long time.
Szybsze rozprowadzanie zamówień wagonów, skrócony czas obsługi w punktach wymiany.
Faster distribution of the wagon orders, shortened handling time at interchange points.
Dopuszczalny jest ogólny czas reakcji wynoszący maksymalnie 10 sekund dla pojedynczego wniosku.
An overall response time of 10 seconds maximum for a single request is acceptable.
Operator takich obiektów zapisuje wykorzystany czas działania.
The operator of such plants shall record the used operating time.
"Całkowity czas konwersji" jest odwrotnością szybkości próbkowania.
'Total conversion time' is the inverse of sample rate.
Komisja parlamentarna może ponadto określić priorytety oraz czas trwania negocjacji.
The committee may also determine priorities and a time limit for negotiations.
Przez długi czas niewielka dewaluacja dolara była esencją polityki monetarnej USA.
For a long time the undervalued dollar has been the essence of the US monetary policy.
Panie przewodniczący, czas jest najważniejszy.
Mr President, time is of the essence.
Teraz nadszedł czas na wysłuchanie głosów obywateli.
Now it is time to let the citizens' voices be heard.
Nadszedł czas szybkiej i efektywnej realizacji uzgodnionych działań.
Now is the time for speedy and effective implementation of the agreed measures.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 150178. מדויק: 150178. זמן שחלף: 273 ms.

masz czas 832

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo