הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "dla" לאנגלית

הצעות

dla siebie 8795
4144
dla celów 3367
3246
3059
dla ludzi 2879
dla mojego 2348
Dane dla lat 2000-2011 - obowiązkowo tylko dla gospodarki ogółem.
Data for reference years 2000 -2011 on a compulsory basis only for total economy.
To dobre wieści dla europejskich obywateli oraz dla wszystkich unijnych instytucji.
This is good news for European citizens and also for all EU institutions.
Córka dla płaczącej matki, siostra dla samotnej dziewczyny.
Daughter to a grieving mother, sister to an outcast girl.
Podziękowanie dla profesora/i gratulacje dla Generała.
'Thanks to the Professor and congratulations to the General.
Pociągają one za sobą bardzo duże koszty dla firm, dla gospodarki i oczywiście dla kieszeni zwykłych obywateli.
These place a very significant cost on business, on the economy and, of course, on the pockets of ordinary citizens.
Obowiązkowe dla wszystkich świateł kierunkowskazów bezpośrednio niewidocznych dla kierowcy.
Mandatory for all direction indicator lamps not directly visible to the driver.
Stracili standard dla siebie i dla całego społeczeństwa.
They have lost the standard for themselves and for the whole society.
Referencyjne ilości dla dostaw oraz dla sprzedaży bezpośredniej są rejestrowane oddzielnie.
Reference quantities for deliveries and those for direct sales shall be recorded separately.
Przedtem próbował zbierać pieniądze dla kliniki pediatrycznej dla nielegalnych imigrantów.
Prior to this, he was trying to raise money for a pediatric clinic for illegal immigrants.
Wielkie podziękowania dla właścicieli za osiągnięcia i ogromną miłość dla Jeny.
Many thanks to the owners for their achievements and great love for Jena.
Bycie innowacyjnym oznacza dla nas tworzenie dla klientów wartości dodanej.
For us, to be innovative also means creating added value for the customer through our innovations.
Endoskopia jest również opcja dla diagnozy, zwłaszcza dla oceny niedrożności mechanicznej.
Endoscopy is also an option for diagnosis, especially for an assessment of mechanical obstruction.
Nieznany dla Korolev'a von Braun ma rywalizować dla kontraktu satelitarnego.
Unknown to Korolev, von Braun has to compete for the satellite contract.
Będzie to stanowić znaczne uproszczenie dla zainteresowanych rolników oraz dla administracji krajowych.
This will be an enormous simplification for the farmers concerned and for the national administrations.
Na przykład PmTrend dla ExtTrend, PmCommData dla ExtComm, PmOpcClientData dla ExtOpcClient albo PmAlarmEvent dla ExtAlarmAnalog i ExtAlarmBinary.
For example PmTrend for ExtTrend, PmCommData for ExtComm, PmOpcClientData for ExtOpcClient or PmAlarmEvent for ExtAlarmAnalog and ExtAlarmBinary.
Poszukiwaliśmy rozwiązania najlepszego dla samej służby, dla Parlamentu i dla podatników.
We have tried to achieve the best possible solution for the service, for Parliament and for taxpayers.
Strategia ta jest fatalna dla Gruzji, dla Kaukazu oraz dla Europy.
This strategy is disastrous for Georgia, for the Caucasus and for Europe.
Środek ochronny pozostaje w mocy jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny dla zapobieżenia poważnej szkodzie dla przemysłu unijnego lub naprawienia takiej szkody oraz dla ułatwienia dostosowania.
A safeguard measure shall remain in force only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury to Union industry and to facilitate adjustment.
To dla ciebie, to dla mnie, dla ciebie...
One for you, one for me, one for me, one for you, one for me...
Należy ustalić średnią średnicę czystych stref hamowania dla próbki mleka oraz dla kontrolnej penicylazy, jak również dla wzorcowych roztworów penicyliny.
The average diameters of the clear zones of inhibition for the milk sample and for the penicillinase control as well as for the standard penicillin solutions should be determined.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 742988. מדויק: 742988. זמן שחלף: 261 ms.

dla siebie 8795
dla celów 3367
dla ludzi 2879
dla mojego 2348

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo