הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "do" לאנגלית

הצעות

+10k
do celów +10k
do końca +10k
do pracy +10k
do cholery +10k
+10k
do diabła +10k
do dnia +10k
do czasu +10k
9231
Uczyniłoby to zobowiązanie do respektowania minimalnych cen łatwym do obejścia.
This would render the commitment to respect the minimum prices easily to circumvent.
Ceny eksportowe do Wspólnoty i do krajów trzecich zostały przeanalizowane powyżej.
Export prices to the Community and to third countries have been analysed above.
Formularze do wykorzystania stanowią załącznik 15 i 16 do wymienionych przepisów.
The forms to be used are set out in Schedules 15 and 16 of those Regulations.
Dlatego możliwe jest przyznanie refundacji do wywozu tych produktów do Szwajcarii.
A refund can therefore be granted for exports of these products to Switzerland.
Zlecenia płatnicze są wysyłane do kontroli finansowej do weryfikacji.
Payment orders shall be sent to the financial control for prior verification.
Istnieje jednak niechęć do uciekania się do działań prawnych.
However, there is a reluctance to resort to legal action.
Nie jest odpowiedni do harmonizacji wymogów dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.
It is not suitable for harmonising the requirements on the marketing of products in the internal market.
Informacje o rozcieńczalnikach potrzebnych do sporządzenia końcowego preparatu szczepionki włączane są do dokumentacji.
Information on diluents needed for making the final vaccine preparation shall be included in the dossier.
Przepis ten stosuje się do umownego zobowiązania do przeniesienia przedsiębiorstwa.
This provision shall apply to the contractual obligation to transfer the undertaking.
Obecne ograniczenie doprowadzi do znacznego zwiększenia liczby zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych.
Current restriction will result in dramatic increase in numbers of animals used for experimental purposes.
Sposoby wdrażania będą dostosowane do zdolności kraju do właściwego zarządzania finansami publicznymi.
The modalities of implementation will be those adapted to the country's capacity for adequate management of public finances.
Powyższe postanowienia stosują się do preliminarza do korekt budżetowych.
The foregoing provisions shall also apply to estimates for amending budgets.
Wezwała rząd egipski do uwolnienia zatrzymanych demonstrantów i przywrócenia dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
She called on the Egyptian government to free all detained protesters and restore access to communication networks.
To zaproszenie do przedstawiania komentarzy nawiązuje do możliwego istnienia regionalnej specyficzności.
This invitation to submit comments refers to the possible existence of regional specificity.
Punkt kontaktowy Komisji dostarcza członkom sieci formularze do stosowania do celów powiadomień.
The Commission contact point shall provide members of the network with templates to be used for notification purposes.
Wzywamy zatem do oficjalnego włączenia tych trzech elementów do przeglądu wytycznych.
We are therefore calling for these three elements to be officially included in the review of the Guidelines.
Wszelką dodatkową pomoc należy ograniczyć do minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności.
Any additional aid should remain limited to the minimum necessary to ensure viability.
Naród francuski upoważnił mnie do dopuszczenia uproszczonego Traktatu do ratyfikacji w Parlamencie.
The French people authorised me to allow the simplified Treaty to be ratified in Parliament.
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Należy wprowadzić zmiany techniczne do wykazów załączonych do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB.
Technical amendments should be made to the lists annexed to Common Position 2004/423/CFSP.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2293881. מדויק: 2293881. זמן שחלף: 1427 ms.

do celów +10k
do końca +10k
do pracy +10k
do cholery +10k
do diabła +10k
do dnia +10k
do czasu +10k

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo