הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "dopiero" לאנגלית

הצעות

Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Liberalizacja systemu wizowego nastąpi dopiero po spełnieniu wszystkich kryteriów.
The visa liberalisation will apply only when all the benchmarks are fulfilled.
Głosowanie odbędzie się dopiero podczas sesji październikowej.
The vote will not take place until the October session.
Przyjechałem tu dopiero o czwartej rano.
I did not arrive here until 4:00 in the morning.
Najpierw sprawdźmy stabilność polityczną Mercosuru, a dopiero następnie zawierajmy umowy handlowe.
First check the political stability of Mercosur and then we will conclude trade agreements.
Postępowanie sądowe przeciwko niej rozpocznie się dopiero po zakończeniu przesłuchania.
The judicial procedure against her will start only after the interrogation has finished.
Władze Włoch poinformowały o powyższym zdarzeniu dopiero w ramach niniejszego postępowania.
It's a fact that was communicated from the Italian authorities only in the course of the current procedure.
Procesy zestalania będą dostępne dopiero za kilka lat.
Processes for such solidification will only be available in a few years time.
Państwa członkowskie rozpoczęły proces ratyfikacji dopiero w czerwcu 2010.
The EU's Member States only started the ratification process in June 2010.
Płatności dokonuje się dopiero po wystawieniu faktury przez Agencję.
Payments shall be made only after the Agency has issued an invoice.
Z wnioskiem tym wystąpiono dopiero po wprowadzeniu środków tymczasowych.
The claim was only made after the adoption of provisional measures.
Dane te ustalono dopiero w trakcie dochodzenia.
These data were only established in the course of the investigation.
Płatności można dokonać dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy.
Payments can only be made after the relevant contract is signed.
Argument ten przedstawiono dopiero na bardzo późnym etapie postępowania.
This argument was only put forward at a very late stage of the proceeding.
Przedmiotowa dyrektywa stanowi poprawę, ale to dopiero początek.
This directive is an improvement but it is only a beginning.
Poprzedni był dopiero trzy lata temu.
The previous one was only three years ago.
Jest to jednak dopiero początek długiej drogi.
It is, however, only the beginning of a long road.
Rezolucja byłaby właściwa dopiero po nadchodzących wyborach na Ukrainie.
A resolution would only make sense after the forthcoming elections in Ukraine.
Komunikat Komisji dotyczący tej inicjatywy został wydany dopiero wczoraj.
The communication from the Commission concerning this initiative came out only yesterday.
Niekompletne sprawozdanie zostało przedłożone dopiero na początku wizyty weryfikacyjnej.
An incomplete report was only submitted at the beginning of the verification visit.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30669. מדויק: 30669. זמן שחלף: 110 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo