הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: jedynie powiedzieć
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jedynie" לאנגלית

הצעות

Ponadto projekt obejmował jedynie część regionu.
Moreover, the project was covering only a part of the region.
Żądam jedynie uszanowania świętości tej wyspy.
I only ask that you respect the sanctity of the island.
Pragnę jedynie przypomnieć grudniowe konkluzje Rady.
I would just like to recall the Council's conclusions from December.
Nieuczciwe byłoby jednak piętnowanie jedynie Libii.
However, it would be unfair to single out just Libya.
Przedstawiam jedynie Parlamentowi problem do rozważenia.
I am merely putting forward a problem to Parliament for consideration.
Opinia ekspertów ma charakter jedynie konsultacyjny.
The opinion of the experts shall have a merely consultative nature.
Budynek gompy będzie jedynie częściowo podpiwniczony.
The building that includes the gompa will only be partly cellared.
Dostosują jedynie częstotliwość osłon do pierścieni.
They will merely adjust the frequency to accept a ring transmission.
Potrzebowałam jedynie stymulować niektóre ośrodki wizualizacji.
I just needed to stimulate certain visualization centers the South Ossetia special.
Człowiek opętany jedynie testowaniem swych możliwości.
A man obsessed only with testing the limits of his skill.
To jedynie ziarno naszej niepohamowanej żądzy.
That's only the 'seed' of our uncontrollable passion.
Ale widział jedynie świat przesiąknięty okrucieństwem.
But he saw only a world drenched in its own cruelty.
Wykaz taki zawiera jedynie informacje niezbędne do jednoznacznej identyfikacji naukowców.
Such a list shall contain only the information necessary for the unambiguous identification of the researchers.
Granice zewnętrzne można przekraczać jedynie na przejściach granicznych podczas określonych godzin otwarcia.
External borders may be crossed only at border crossing-points and during the fixed opening hours.
W rzeczywistości zrealizowano jedynie niewielką liczbę środków.
In effect, only a small number of measures was implemented.
Jednakże jedynie akceptowalny poziom rentowności umożliwi trwałe utrzymanie zyskowności przez przemysł wspólnotowy.
However, only an acceptable level of profitability will allow the Community industry to remain viable in a sustainable way.
Jednakże na współpracę wyraziły zgodę jedynie dwa przedsiębiorstwa z USA.
However, cooperation was only obtained from two producers in the United States of America.
Planowany budżet programu pozwoli na stworzenie jedynie 33 stacji.
The planned budget for the scheme will allow only 33 new outlets to be built.
Dlatego poinformować można jedynie o "możliwości przyznania limitów".
For this reason information can only be given concerning the 'possibility of spending ceilings'.
Komisja powinna zajmować stanowisko jedynie w sytuacji niezgodności.
The Commission should only take a position if there is disagreement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44969. מדויק: 44969. זמן שחלף: 207 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo