הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jedyny" לאנגלית

הצעות

279
182
Jest to jedyny sposób zapewnienia sprawnego dostarczenia pomocy.
This is the only way to ensure the smooth operation of assistance provision.
Jest to jedyny sposób zapewnienia równych warunków producentom i importerom.
This is the only way to ensure a level playing field between manufacturers and importers.
To jedyny dziedzic tronu, Morgano.
He is sole heir to the throne, Morgana.
To jedyny sposób na przetrwanie tej konkurencyjnej sytuacji.
That is the only way to survive this competitive situation.
To jedyny sposób na osiągnięcie postępu.
This is the only way to achieve progress.
Oczywiście nie jest to jedyny problematyczny obszar.
However, this is obviously not the only problem area.
To jedyny sposób zakończenia tego katastrofalnego kryzysu.
It is the only way of bringing this disastrous crisis to an end.
To jedyny sposób na skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu.
This is the only way that we will be able to effectively tackle the problems of climate change.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
That is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny sposób na rzeczywiste zbudowanie zaufania do europejskiej polityki strukturalnej.
That is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.
The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.
To jedyny sposób na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa.
This is the only way we can enhance our own security.
Mój jedyny zarzut to nie potrafiła gotować.
My only complaint was that she couldn't cook.
"Prowincjonalizm" Shimanovskogo jedyny nominalny.
"ËюTшэчшpыiэюë=i" Shimanovsky was only nominal.
To będzie wasz jedyny dowód. Zakazuje dysputy.
This shall be your only proof. I forbid argument.
Jego cybermózg wyczyszczono, samochód to nasz jedyny trop.
His e-brain's wiped clean, so the car's our only lead.
Kompartia powierzyłem komsomoł stworzyłem jedyny dziecięcy komunistyczny organizacja.
The Communist Party charged to Komsomol to create the uniform children's communistic organization.
Zaaranżowała jedyny dostępny w tych górach transport.
She has arranged for the only transportation available to her in these mountains.
Ponadto jedyny współpracujący importer wskazał różnice dotyczące rozpuszczalności w wodzie.
In addition, the only cooperating importer mentioned differences with regard to water solubility.
Jednak tylko jedyny producent z Kanady współpracował.
However, only the sole Canadian producer cooperated in the investigation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13350. מדויק: 13350. זמן שחלף: 110 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo