הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jest" לאנגלית

הצעות

jest zbyt 8041
Zastraszenie świadka jest jest poważnym oskarżeniem wymagającym poufności.
Forcefully intimidating a witness is a serious and confidential accusation.
Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który jest innym typem leku przeciwnadciśnieniowego.
Hydrochlorothiazide is a diuretic, which is another type of treatment for hypertension.
Ważne jest jednak zrozumienie, że dialog obywatelski jest dwustronny.
However, it is important to understand that civil dialogue is two-sided.
Sytuacja jest więc niebezpieczna, zatem odpowiedź militarna jest stosowna.
The situation is therefore dangerous, so a military response is appropriate.
Ten certyfikat jest niewystarczający, jest bezużyteczny.
This certificate is insignificant, it's totally worthless.
Licencja jest imienna i jest nieprzenoszalna.
The authorization is personal to the holder and is not transferable.
Leczenie jest zazwyczaj niespecyficzne chyba przyczyna jest identyfikowany.
Treatment is usually non-specific unless the underlying cause is identified.
Następnym wyzwaniem jest sprawdzenie, który kraj jest najlepszy w synchronicznym driftingu.
Coming up now, though, is a challenge to see which nation is best at synchronised drifting.
Drysdale jest dwufunkcyjny rasa którego wełna stosowana jest głównie do produkcji dywanów.
The Drysdale is a dual-purpose breed whose wool is used mainly for carpet manufacture.
Dostawa jest udokumentowana: Potwierdzenie jest przez zeskanowanie kodów kreskowych.
The delivery is documented: An acknowledgment is via simply scanning barcodes.
Testosteron jest typu hormonów, który jest wytwarzany naturalnie w organizmie.
Testosterone is a type of hormone that is produced naturally within the body.
Przedmiotem zabezpieczenia jest w większości firm jest ważnym kryterium.
The subject of security is in most companies is an important criterion.
Liczba uczestników jest ograniczona i rejestracji jest obowiązkowe.
The number of participants is limited and registration is mandatory.
Regeneracja komórek jest ograniczona, ale potencjał jest ogromny.
Their cellular regeneration is limited, but the potential is enormous.
Moje małżeństwo jest... jest czasami bardzo trudne.
My marriage is... it's very difficult at times.
Dom jest zbudowany szalonsütő miejsce kocioł i drewno jest dostępny.
The holiday home is built szalonsütõ place where cauldron and firewood is available.
Właśnie zauważyłem uwaga jest zmniejszona i jest znacznie bardziej rozproszony.
I just noticed the attention is reduced and he's much more distracted.
Nazwa stdClass jest używana wewnętrznie przez Zend i jest zarezerwowana.
Caution The name stdClass is used internally by Zend and is reserved.
Riedenschneider jest dobry, ale nie jest czarodziejem.
Freddy Riedenschneider is good, but he's not a magician.
Ciekawostką jest zwłaszcza geologiczna odrębność skały od otoczenia, które jest przeważnie granitowe.
Remarkable is particularly the geological difference of the rock from its surrounding which is primarily granite.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2131074. מדויק: 2131074. זמן שחלף: 1657 ms.

jest zbyt 8041

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo