הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "jest to" לאנגלית

הצעות

1298
Właściwie jest to bardziej fundamentalna kwestia.
In fact, this is actually a much more fundamental issue.
Zasadniczo jest to model zrównoważonego działania najwyższych organów kontroli zewnętrznej.
This is a sustainable operating model for supreme external audit bodies in general.
Zdaniem gorzelni jest to jednoznacznie produkt rolny.
In their opinion it is clearly an agricultural product.
Ale ewidentnie nie jest to w kompetencjach Komisji.
But it is clearly not the competence of the Commission.
W Słowenii jest to wybrany lekarz.
In Slovenia, this is the chosen physician.
Ponadto nie jest to skuteczny sposób na osiągnięcie edukacyjnego celu programu.
Moreover, this is not an effective way of attaining the educational purpose of the scheme.
Spowodowane jest to całkowicie warunkowym charakterem zobowiązania odszkodowawczego.
This is due to the entirely contingent character of the indemnity undertaking.
Dla sektora przetwórstwa oleju jest to jednak kontrowersyjne.
This is, however, disputed by the oil processing industry.
W przypadku motorowerów jest to każda tablica rejestracyjna lub identyfikacyjna.
In the case of mopeds, this is any registration and/or identification plate.
Zdaniem władz austriackich nie jest to prawdą.
According to the Austrian authorities, this is incorrect.
Nie jest to zła forma demokracji.
It is not a bad form of democracy.
Nie jest to jednak jedyny problem.
This is not the only problem, however.
W dzisiejszej sytuacji jest to niezrozumiały anachronizm.
In today's situation this is an incomprehensible anachronism.
W rzeczywistości jest to w interesie samych konsumentów.
In fact, it is in the interest of consumers themselves.
Takie są zamierzenia i jest to wspólna odpowiedzialność.
That is the intention and this is a shared responsibility.
Więc jest to także próba wprowadzenia kompetencji tylnymi drzwiami.
So this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.
Niemniej jednak jest to także zadanie dla europejskich instytucji.
However, it is also a task for the European Institutions.
A zatem jest to kwestia legitymizacji dla Unii.
Therefore it is a question of legitimacy for the Union.
Ewidentnie jest to wyważone sprawozdanie, będące rezultatem konsensusu i dogłębnego zbadania sprawy.
It is clearly a balanced report, which is the result of consensus and an in-depth examination of the matter.
Obecnie jest to jedno z najbardziej dochodowych źródeł dochodu dla przemytników.
This is currently one of the most lucrative sources of income for smugglers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 90168. מדויק: 90168. זמן שחלף: 1377 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo