הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ledwie" לאנגלית

barely
hardly
merely
scarcely
no sooner
with great difficulty
only just mere

הצעות

Ona powiedziała, ledwie powstrzymując uśmiech.
She said, barely able to contain her smile.
Przez całą noc zrobiłem ledwie połowę.
I was here all night, and I barely got through half.
W czerwonym Robert Doran, ledwie draśnięty.
In the red corner, Robert Doran, hardly a scratch on him.
Podczas narady powiedziałaś ledwie trzy słowa.
You hardly said three words in that last meeting.
Ja ledwie zakwestionowałem Jego priorytety i zostałem wykopany.
I merely questioned His priorities, and I got the boot.
Daje obywatelom ledwie prawo do zabiegania o informacje.
It merely gives a citizen the right to request information.
A teraz ledwie może trzymać ołówek.
And now he can barely hold a pencil.
Byłem tak pełny dumy Mógłbym ledwie dmuchnąć.
I was so full of pride I could hardly breathe.
Rzeczywista magia przechodzi trzymilowy znak i ledwie oddychasz ciężko.
Real magic is passing the three-mile mark, and you're hardly breathing heavy.
Byłem ledwie nastolatkiem, gdy zakładałem tą odznakę.
I was barely in my teens when I put on this badge.
One ledwie rysują prawdziwy obraz psychiki pacjentów.
They hardly draw a true picture of the patient's psychosis.
Mieliśmy otwarta jamę brzuszna w ledwie sterylnych warunkach.
We've got an open body cavity in a barely sterile environment.
Trudno zadośćuczynić komuś kto ledwie z tobą rozmawia.
It's hard to make amends to someone who barely talks to you.
Byliśmy ledwie za Londynem kiedy nas zaskoczył.
We were barely outside London when he took us by surprise.
To ledwie dowód niewinności płk Mitchella.
This is hardly proof of colonel Mitchell's innocence.
Nie, jutro ledwie będzie pan mógł oddychać.
No. By tomorrow... you'll barely be able to breathe.
To ledwie wystarczy na dwu tygodniowe leki.
This will barely suffice for a fortnight's medicines.
To starczyłoby ledwie do pryszniców sonicznych.
That's barely enough to power the sonic showers.
Po zbadaniu zawartości żołądka psa, znalazłyśmy ledwie strawiony stek wołowy.
In examining the dog's stomach contents, we found a barely digested piece of beef steak.
Teraz ledwie mogę opłacić rachunek u rzeźnika.
Now I can barely afford to pay my butcher's bill.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3501. מדויק: 3501. זמן שחלף: 90 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo