הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: mieć możliwość
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "możliwość" לאנגלית

הצעות

Przede wszystkim istnieje przecież możliwość osiągnięcia konsensusu.
Perhaps there is, after all, a possibility of reaching a consensus.
Chciałeś zamknąć jakąkolwiek możliwość wszczęcia dochodzenia.
You needed to shut down any possibility of any kind of investigation.
Musi jednak istnieć możliwość tymczasowych zwolnień w przypadku określonych połączeń krajowych.
There should, however, be the option of obtaining a temporary exemption for certain national services.
Państwa członkowskie przewidują możliwość cofnięcia takich decyzji w razie zmiany okoliczności.
Member States shall provide for the possibility of withdrawing that decision should circumstances change.
Ponadto wprowadzono możliwość zgłaszania zastrzeżeń do informacji dotyczącej zarządzania.
Furthermore, the possibility of reservations to the management information report is introduced.
Powinna istnieć ponadto możliwość dobrowolnego, transgranicznego udzielania kredytów pomiędzy systemami.
The possibility of cross-border provision of credit between systems should also exist on a voluntary basis.
Dla tej kategorii dyrektywa 2005/36/WE wprowadziła możliwość odbycia studiów pomostowych.
For this category Directive 2005/36/EC introduced the possibility of following a bridging programme.
Należy zaznaczać możliwość powstania niebezpiecznych substancji.
The possibility of the formation of hazardous substances shall be labelled.
Usługa zapewniająca klientowi możliwość zamawiania produktów u dostawcy.
Service that provides a client with the ability to order products from a provider.
Należy uwzględnić możliwość odwołania przekazanych uprawnień.
The possibility to revoke the delegation of powers should be included.
Rozporządzenie zakłada możliwość rozszerzenia zakresu wymogu zatwierdzania.
That Regulation provides for a possibility to extend the scope of the approval requirement.
Zapewniają one wnioskodawcy możliwość przedstawienia uwag.
They shall provide the applicant with an opportunity to submit comments.
Istnieje możliwość ustawienia udziału procentowego wyświetlanych obrazów wirtualnych.
It shall be possible to set the percentage of virtual images to be projected.
Niezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
It is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Jednocześnie należy zapewnić możliwość stowarzyszenia przedstawicieli innych organizacji.
At the same time the possibility to associate representatives of other organisations should be provided for.
Musimy pilnie rozważyć możliwość utworzenia korytarza humanitarnego.
We urgently need to look at the possibility of creating a humanitarian corridor.
Ich przewagą jest możliwość kształtowania powierzchni.
Their advantage is the fact that their surface can be shaped.
Istnieje możliwość wyboru kształtu skrzyni osłonowej.
There is a possibility to choose the shape of covering box.
Istnieje możliwość personalizacji tak wydrukowanych kart.
There is a possibility to personalize the cards printed that way.
Na zamykanym dziedzińcu istnieje możliwość bezpłatnego parkowania.
A parking place is available in the closed courtyard, free of charge.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30949. מדויק: 30949. זמן שחלף: 128 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo