הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "niski wskaźnik" לאנגלית

low rate
low level
low loan-to-deposit ratio
Wasze klony mają niezwykle niski wskaźnik wad genetycznych.
Your clones have an unusually low rate of defects.
W praktyce istnieją podobne problemy jak te omawiane dla Sekcji Gwarancji tj. niski wskaźnik odzyskania, niewłaściwe kryteria decydowania, kto ponosi koszty itp.
In practice, similar problems as discussed for the Guarantee section exist e.g. a low rate of recovery, inadequate criteria for deciding who should bear the costs, etc.
Chciałbym zauważyć, iż np. kryterium "niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej" jest bardzo łatwo osiągnąć na nowych osiedlach budowanych na terenach wiejskich.
I would like to point out, for example, that the criterion of 'a low level of economic activity' is very easy to achieve in new housing estates built in rural areas.
niski wskaźnik działalności gospodarczej;
a low level of economic activity;
niski wskaźnik inspekcji i kontroli fizycznych, w miarę potrzeb;
low rate of physical inspections and examinations, as appropriate;
Czy ten stale niski wskaźnik ma jakieś konsekwencje dla funkcjonowania Sekretariatu Generalnego Rady?
Does this consistently low rate cause any repercussions on how the Council's General Secretariat (CGS) functions?
A. mając na uwadze, że zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję zewnętrzną oceną ex post obecny Protokół wykazuje wyraźnie niesatysfakcjonujący stosunek kosztów do korzyści ze względu na niski wskaźnik wykorzystania wynegocjowanych uprawnień do połowów oraz niewyjaśnione kwestie ekologiczne i społeczne;
A. whereas, according to the external ex-post evaluation carried out by the Commission, the current Protocol has a clearly unsatisfactory cost-benefit ratio as a result of the low rate of utilisation of the fishing opportunities negotiated and unaddressed ecological and social issues;
jest zaniepokojony faktem, że niski wskaźnik dotyczący środków na płatności odzwierciedla opóźnienia w realizacji działań wspólnego przedsiębiorstwa, w tym fakt, że bardzo wiele czasu upływa między publikacją zaproszeń do składania wniosków a podpisywaniem umów o dotacje;
Expresses concern that the low rate for the payment appropriation reflects delays in the implementation of the Joint Undertaking's activities include significant delays between the publication of the calls for proposals and the signature of the grant agreements;
Stosunkowo niski wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wynikał z problemów operacyjnych w niektórych zakładach produkcyjnych.
The relatively low capacity utilisation rate was a consequence of operational problems in certain production facilities.
Jeżeli się zwłaszcza zważy, że ten obszar stanowi większość wydatków Unii Europejskiej, to stosunkowo niski wskaźnik błędów na poziomie 2 % można uznać za zadowalający.
Particularly given that this area makes up the majority of the European Union's spending, the comparatively low error rate of 2% can be seen as satisfactory.
Zdajemy sobie wszak wszyscy sprawę, że Unia Europejska stoi przed problemami demograficznymi takimi jak niski wskaźnik urodzeń oraz coraz wyższy odsetek ludzi starszych.
After all, we are well aware that the European Union faces demographic problems such as a low birth rate and an increasingly high proportion of elderly people.
Starzejące się społeczeństwo Europy i niski wskaźnik urodzeń w Europie byłyby jeszcze poważniejszym problemem, gdyby nie system społeczny.
The ageing of Europe and the low birth rate in Europe would be even more serious without our social system.
Pomimo ostatniego wzrostu, do 63,0 % w 2003 roku, ciągle stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia pokazuje, że Europa posiada niewykorzystany potencjał siły roboczej.
Notwithstanding the recent increase, to 63,0 % in 2003, the still relatively low employment rate indicates that Europe has a reservoir of unused labour.
Jakkolwiek w wielu państwach imigracja zrównoważyła nieco zbyt niski wskaźnik urodzin, nie możemy uznać tego za sukces.
In many countries, although immigration has mitigated the insufficient birth rate, we cannot consider that a success.
Pani Przewodnicząca! Ubóstwo, zmiany klimatu, niski wskaźnik urodzin, imigracja, energia oraz, co ważniejsze, zwalczanie bezrobocia - to najważniejsze problemy, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia w Unii Europejskiej.
Madam President, poverty, climate change, low birth rates, immigration, energy and, more importantly, combating unemployment are the main problems we face today in the European Union.
Biorąc pod uwagę niski wskaźnik odpowiedzi na kwestionariusze oraz komentarze jedynego współpracującego użytkownika, dochodzi się do wniosku, że utrzymanie środków nie miałoby znacznego wpływu na użytkowników.
In light of the low response rate to the questionnaires sent and the comments of the sole cooperating user, it is concluded that the continuation of the measures would not have a significant effect on users.
W szczególności zakwas musi wejść w reakcję z mąkami o szczególnych cechach charakterystycznych określonych w specyfikacji produktu (niska twardość, niski wskaźnik W i średni wskaźnik P/L).
In particular, the sourdough starter must interact with flours with precise characteristics set out in the product specification (low hardness, low W value and medium P/L value).
W porównaniu z programami operacyjnymi sytuacja głównych projektów jest jeszcze trudniejsza, ponieważ w ich przypadku odnotowuje się najniższy wskaźnik zatwierdzonych systemów zarządzania i kontroli (101 z 949 na dzień 1 marca 2010 r.), a zatem bardzo niski wskaźnik wykonania.
As compared to operational programmes, the situation of major projects is even more sensitive since they have the lowest MCS approval rate (101 out of 949 as of 1 March 2010) and therefore very low implementation rates.
Dodatkowo greckie banki utrzymują niski poziom kredytów zagrożonych (około 7,2 % ogółu kredytów) i stosunkowo niski wskaźnik kredytów do depozytów.
In addition, the Greek banks maintain a low level of non-performing loans (approximately 7,2 % of total loans) and a relatively low loan-to-deposit ratio.
zauważa na podstawie rocznego sprawozdania finansowego skrajnie niski wskaźnik wykonania zobowiązań (11,73 %) dla tytułu III (Wydatki operacyjne);
Acknowledges from the annual accounts the extremely low commitment execution ratio of 11,73 % for Title III ('Operational expenditure');
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 98 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo