הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "państwom" לאנגלית

הצעות

5800
94
Musimy stworzyć tym państwom europejskie perspektywy.
We need to give these States European perspectives.
Komisja z kolei przekaże zgłoszenie wszystkim państwom EOG.
The Commission will, in turn, transmit the notifications to all EEA States.
Musimy to wyjaśnić państwom, których dotyczy dzisiejsza debata.
We must explain this to the countries which are obviously the subject of today's debate.
Jest to system najpowszechniej wykorzystywany wśród systemów dostępnych państwom rozwiniętym.
This is the system most widely used among such systems available to the developed countries.
W takim przypadku wszelkie istotne informacje są niezwłocznie przekazywane państwom AKP.
In this case all relevant information will be supplied promptly to the ACP States.
Pomogliśmy czterem państwom zostać demokratycznymi podczas Zimnej Wojny.
We helped four countries become democracies during the cold war.
Unia jako całość musi pomóc tym państwom.
The Union as a whole must help these countries.
Wspólnota udziela państwom trzecim znacznej pomocy gospodarczej, finansowej, technicznej, humanitarnej i makroekonomicznej.
The Community is a major provider of economic, financial, technical, humanitarian and macro-economic assistance to third countries.
Fragmenty wyróżnione kursywą mają na celu pomóc państwom członkowskich w przygotowaniu planów działania.
Passages in italics aim to guide Member States in the preparation of their NREAP.
Nie został on przedstawiony państwom należącym do WHO, ani oficjalnie zatwierdzony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia.
It has not been presented to WHO Member States and has not been officially endorsed by the World Health Assembly.
Wnioski opinii Komisji wskazują, że Islandia jest bardzo bliska spełnienia wszystkich kryteriów stawianym państwom kandydującym.
The conclusions to the Commission's opinion indicate that Iceland is very close to fulfilling all the criteria set for applicant countries.
Większość mięsa drobiowego sprowadzanego do UE jest przywożona w ramach kontyngentów taryfowych przyznawanych państwom trzecim.
Most of the poultry meat entering the EU is imported under tariff quotas allocated to Third Countries.
Ważne jest, aby strategia umożliwiła elastyczność działania zainteresowanym państwom z uwagi na różnorodność europejskich regionów morskich.
It is important that the Strategy provides flexibility in the States involved owing to the diverse nature of the European marine regions.
Ponadto sprawozdawczyni wyraża zaniepokojenie w związku z przekazywaniem danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Furthermore, the rapporteur is concerned about data transmitted to third countries and international organisations.
Przepisy niniejszej dyrektywy nie mogą uniemożliwiać państwom członkowskich stosowania zasady ostrożności w ograniczaniu czy zakazywaniu stosowania pestycydów.
The provisions of this Directive may not prevent Member States from applying the precautionary principle in restricting or prohibiting the use of pesticides.
Jeśli to konieczne, Komisja udostępnia informacje otrzymane zgodnie z ust. 2 państwom trzecim.
Where relevant, the Commission shall make the information communicated in accordance with paragraph 2 available to third countries.
zostanie automatycznie przyznany państwom trzecim wymienionym w załączniku III.
shall be automatically granted to the third countries listed in Annex III.
Sprawozdanie powinno zostać udostępnione publicznie, aby umożliwić wyrażenie opinii społeczeństwu obywatelskiemu i państwom otrzymującym finansowanie.
It should be made public, thus allowing civil society and recipient countries to express their views.
W niniejszych wytycznych określa się zatem szczegółowe wymogi, które umożliwią państwom EFTA zapewnienie występowania efektu zachęty.
Therefore, these Guidelines identify specific requirements which will enable the EFTA states to ensure the presence of an incentive effect.
Błędem byłoby także dostarczać pomoc finansową państwom afrykańskim w ramach promocji stosunków sąsiedzkich bez postawienia warunków.
It would also be wrong to provide further financial support for African states under the mantle of promoting neighbourhood relations, without laying down conditions.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1032. מדויק: 1032. זמן שחלף: 437 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo