הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "sprostać" לאנגלית

meet
face
cope with
address
deal with
tackle
rise to
withstand
overcome
respond to
live up to
fulfil
satisfy
challenge

הצעות

Musimy sprostać oczekiwaniom narodów z Południa.
We must meet the expectations of the peoples of the South.
Przeczytaj poniższy przewodnik umieć sprostać dziewczyny na imprezach biznesowych.
Read the following guide to know how to meet girls on the business events.
Nie chciałam sprostać wyrokowi wielkiego trybunału.
I didn't want to face the grand tribunal of judgment.
Jeżeli jesteś na zewnątrz, musisz sprostać wszystkiemu samotnie.
If you're on the outside, you have to face everything alone.
Aby sprostać temu zadaniu, niezbędna jest obecność wojskowa.
In order to cope with this task, a military presence is vital.
Wydajny system oczyszczania musi sprostać różnorodnym wymaganiom.
An efficient cleaning system can cope with a variety of modular requirements.
Ale nasz cel nie próbuje sprostać oczekiwaniom.
But our target isn't trying to meet demand.
Chyba nie zdołaliby sprostać temu złu.
I guess my friends can't face the cold.
Praca w zarządzaniu lodziarni i sprostać wymaganiom swoich głodnych klientów.
Work to manage an ice cream shop and meet the demands of your hungry customers.
Aby sprostać duchu byłoby ogromny zaszczyt.
To meet a Spirit would be a great honor.
Obecnie Unia Europejska musi sprostać uzasadnionym oczekiwaniom narodu tunezyjskiego.
The European Union must now meet the legitimate expectations of the Tunisian people.
Musimy je utrzymać, aby sprostać nowym wyzwaniom.
We must keep them in order to meet new challenges.
Potrzebujemy więcej badań nad ich społecznymi skutkami oraz nad instrumentami, które pomogłyby skutecznie im sprostać.
We need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.
Aby sprostać obowiązkowym normom wspólnotowym, konieczne mogą być nowe inwestycje.
Investment may be necessary in order to meet mandatory Community standards.
Aby sprostać potrzebom wielkich obiektów spalania, należy opracować nowe techniki i zwiększyć skalę istniejących.
New techniques must be developed and existing ones scaled up to meet the demands of a large combustion plant.
Aby sprostać pełnemu zakresowi misji i zadań, SWUE jest zorganizowany w sposób przedstawiony w dodatku A.
In order to cope with the full spectrum of missions and tasks, the EUMS is organised as set out in Appendix 'A'.
Aby sprostać temu rosnącemu popytowi, światowa społeczność staje wobec ogromnych wyzwań.
To meet this growing need, the world community is faced with enormous challenges.
Komisja prowadzi różne działania polityczne, aby sprostać tym wyzwaniom.
The Commission is conducting various policies to meet these challenges.
To z niego możemy czerpać siłę potrzebną, by sprostać współczesnym wyzwaniom.
From it we can draw strength to meet the current challenges.
Potrzebujemy globalnego porozumienia, by sprostać globalnemu wyzwaniu.
We need a global agreement to face a global challenge.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1678. מדויק: 1678. זמן שחלף: 101 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo