הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: w dobrym stanie
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stanie" לאנגלית

הצעות

Komisja nie jest zatem w stanie prawidłowo ocenić rzeczywistego wykorzystania poprzedniego odstępstwa.
As a result, the Commission is not able to properly evaluate the actual use of the previous derogation.
Producent musi być w stanie wykazać zgodność z wymaganiami odpowiedniego środka wykonawczego.
The manufacturer must be able to demonstrate conformity with the requirements of the applicable implementing measure.
Cokolwiek sie stanie, idź dalej.
No matter what happens, go ahead This leads to an exit.
Przez stałe monitorowanie rozumie się system informowania o stanie realizacji programu.
By continuous monitoring is meant an information system on the state of progress of the programme.
Gospodarka kraju jest w opłakanym stanie.
The country's economy is in a sorry state.
System jest w stanie obsługiwać różne rodzaje wiadomości.
The system is able to deal with different types of messages.
Wnioskodawca powinien być w stanie rozumieć teoretyczne podstawy przedmiotu.
The applicant should be able to understand the theoretical fundamentals of the subject.
Przedsiębiorstwo musi też być w stanie dostarczyć dowody zastosowanych cen.
The company must also continue to be able to provide evidence for the prices used.
Projekt Traktatu także będzie w stanie to powstrzymać.
The draft Treaty will also be able to stop this.
Umowa ta nie będzie w stanie pokryć wszystkich następstw.
This agreement will not be able to cover everything that follows.
Na tej podstawie powinniśmy być później w stanie kontynuować dalszą działalność.
On this basis we shall then be able to proceed with further activities.
Towary objęte procedurą muszą pozostać w tym samym stanie.
Goods placed under the arrangements must remain in the same state.
Zasięg obszaru morskiego w konkretnym stanie pływu.
The extent of the sea area at a particular tidal state.
Musimy być w stanie pomóc obywatelom w przeszukiwaniu informacji.
We must be able to freely help citizens sift through information.
Wnioskodawcy powinni być regularnie informowani o stanie ich sprawy.
Applicants should be regularly informed about the state of their case.
Powinniśmy być w stanie osiągnąć lepsze rezultaty.
We ought to be able to do better than this.
Dzięki elastyczności jesteśmy w stanie zaspokajać nowe żądania.
With the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
Zrestrukturyzowane przedsiębiorstwo powinno być w stanie samodzielnie konkurować na rynku.
The restructured undertaking should be able to compete in the marketplace on its own merits.
W przyszłości musimy być w stanie je uwzględniać.
We need to be able to take these into account in future.
Przy takiej burzy nie jesteśmy w stanie...
With this storm, we haven't been able to pinpoint...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84515. מדויק: 84515. זמן שחלף: 172 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo