הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stworzenie" לאנגלית

הצעות

W japońskiej mitologii lis uważany jest za mistyczne stworzenie.
In Japanese mythology, a fox is considered a mystical creature.
Moglibyśmy przywrócić to szlachetne stworzenie do życia.
We could bring this noble creature back to life.
Sprawozdawczyni popiera stworzenie wspólnej podstawy równoważnych uprawnień sądowych nadawanych przedstawicielom krajowym.
The rapporteur supports creation of common basis of equivalent judicial powers for national members.
Ta ostatnia niedoskonałość rynku jest eliminowana przez stworzenie mechanizmu zdolności wytwórczych.
The latter market failure is addressed specifically by the creation of a capacity mechanism.
Projekt zakłada stworzenie kompleksowego systemu ochrony dzieci przedkrzywdzeniem.
The project foresees the establishment of a comprehensive system of children's protection against harm.
Można to łatwo osiągnąć poprzez stworzenie powiązanych odnośnikami witryn internetowych.
This can easily be achieved through the establishment of linked internet sites.
To galaretowate stworzenie jest dalekim kuzynem meduzy.
This gelatinous creature is a distant cousin of the jellyfish.
To stworzenie było tutaj długi czas.
This creature's been here a long time.
Każde stworzenie na Ziemi pójdzie do Piekła.
Every creature on this planet will go to Hell.
Może źle ci opisałem to stworzenie.
Maybe I didn't describe the creature Well.
Całe stworzenie istnieje w mocy Najwyższego.
All creation exists in the power of the Most High.
Druga zaś o mężczyźnie gonionym przez rogate stworzenie.
Another one about a young man Who Was chased by a horned creature.
Najniebezpieczniejsze stworzenie wszystkich mórz... Syrena.
The most dangerous creature in all the seas... a mermaid.
Tylko jedno stworzenie może zostawić taki ślad.
There's only one creature capable of leaving a footprint that size.
Muzeum czekam odpowiedzialny egzamin - stworzenie pierwszy ekspozycja.
Responsible examination - creation of the first exposition was coming the museum.
Całe stworzenie jest różnorodnością; całe stworzenie jest rozmaitością.
The whole of creation is variety; the whole of creation is diversity.
Kolejnym zadaniem będzie stworzenie unijnej służby zagranicznej.
The next task now will be to set up the European Union's foreign service.
Konieczne jest stworzenie ramowych warunków gospodarczych dla innowacji.
The economic framework conditions for innovation need to be in place.
Harmonizacja przepisów lokalnych oraz stworzenie mechanizmu skutecznego rozstrzygania sporów o mienie handlowe i rolne.
Harmonise municipal regulations and establish a mechanism for the effective resolution of commercial and agriculture property disputes.
Poprawa rozstrzygania spraw cywilnych oraz stworzenie wydajnego systemu doręczeń i wezwań.
Improve the execution of civil cases, and put in place an effective delivery and summons system.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7861. מדויק: 7861. זמן שחלף: 106 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo