הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tylko" לאנגלית

הצעות

Byliśmy małżeństwem tylko przez parę miesięcy.
I mean, we were only married for a few months.
Chciałem tylko uchronić książkę przed napastnikami.
I only took the book to protect it from the raiders.
Nie tylko Unia Europejska przeprowadzi reformy.
It is not just the European Union that will implement reforms.
Chcę tylko udokumentować Merriwick dla potomków.
I just want to document the Merriwick for all of posterity.
To tylko długa kulturowa tradycja szalejącej nieszczerości.
No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity.
Po przebudowie wróci tylko część mieszkańców.
Only a fraction of the residents will be back after the rebuild.
Z twojej ręki otrzymuję tylko niesprawiedliwość...
It is only injustice that I have received at your hand...
Przeznaczeniem dziewczyny jest tylko doniesienie rogu.
The girl's destiny isn't only to deliver the horn.
Każdy na świecie nienawidziłby Amerykanów zamiast tylko prezydenta.
Everyone around the world Would hate the American people Instead of Just the president.
Produkcja fabryka wystarcza tylko dla satysfakcja potrzeba ludność.
There was enough production of factory only for satisfaction of needs of the population.
Zapewniamy tylko tymczasowe schronienie i wyżywienie.
We just provide shelter and food here on a temporary basis.
Początkowo chciałem tylko pomóc dziewczynie wyjść.
Originally, I was just trying to help the girl out.
Moich pozostałych sponsorów interesuje tylko przedstawienie.
You see, my usual backers are only interested in spectacle.
Jesteśmy tylko mówię rozszerzyć zasięg trochę.
We're just telling you expand the reach a little bit.
To tylko świadomość pozostaje wiecznym świadkiem.
It is only the consciousness that remains as an eternal witness.
Mieli wykorzystywać to tylko w nadzwyczajnych okolicznościach.
Now, it's supposed to be used... only under extraordinary circumstances.
Kiedy obudziłem byliśmy tylko grupy nieznajomych.
When we woke up we were just a group of strangers.
Jestem reporterką odpowiadam tylko przed widzami.
I'm a journalist; I answer only to my viewers.
To tylko kwestia znalezienia prawdziwego zabójcy.
Then it's just a matter of finding the real killer.
Chciałam tylko przedstawić naszą nową sekretarkę.
I just wanted to introduce you to our new junior secretary.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 572757. מדויק: 572757. זמן שחלף: 449 ms.

tylko tyle 2712
tylko raz 2701

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo