הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: w celu umożliwienia
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "umożliwienia" לאנגלית

הצעות

Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym obserwatorom natychmiastowego dostępu.
They called on the Russian Federation to enable immediate access for international monitors.
Opracowanie i przyjęcie w językach narodowych przepisów krajowych niezbędnych do umożliwienia państwom wypełnienia zobowiązań w ramach porozumień MAEA o zabezpieczeniach i protokołów dodatkowych.
Development and adoption in national languages of national legislation necessary to enable states to comply with their obligations under IAEA safeguards agreements and additional protocols.
INTERTANKO podkreśliło znaczenie zagwarantowania przez władze europejskie stabilnego otoczenia biznesowego celem umożliwienia prężnego rozwoju przemysłu UE.
INTERTANKO has stressed the importance that the European authorities provide a stable business environment in order to allow EU industries to flourish.
Baza danych musi obsługiwać zapytania niezbędne do umożliwienia sprawnego zarządzania około 60000 przebiegów pociągów na dobę.
A database shall support the queries necessary to allow the effective run of about 60000 train runs per 24 hours.
Sprawozdawca wspiera Komisję w zamiarze ułatwienia lub umożliwienia transgranicznego wykonywania praw akcjonariuszy.
The rapporteur supports the Commission in its aim of easing, or enabling, the cross-border exercise of shareholder rights.
Nie istnieje wymóg tłumaczenia fragmentów istotnych dokumentów, które nie mają znaczenia dla umożliwienia ofiarom czynnego udziału w postępowaniu karnym.
There shall be no requirement to translate passages of essential documents which are not relevant for the purpose of enabling victims to actively participate in the criminal proceedings.
EBC i każdy z KBC obsługują moduł wzajemnych połączeń dla umożliwienia realizacji płatności transgranicznych w systemie TARGET.
The ECB and each of the NCBs shall operate an interlinking component to enable the processing of cross-border payments within TARGET.
Zarząd ETC będzie otrzymywał wyłącznie informacje niezbędne do umożliwienia jego członkom wypełniania ich obowiązków powierniczych.
The board of ETC will only receive the information necessary to enable its members to fulfil their fiduciary duties.
Wykaz zawiera wszystkie dane niezbędne do umożliwienia państwu członkowskiemu przeznaczenia identyfikacji przedsiębiorstw oraz podjęcia jego zobowiązań w zakresie kontroli.
The list shall contain all the details necessary to enable the Member State of destination to identify the undertakings and to undertake its scrutiny obligations.
Restrukturyzacja techniczna przewiduje montaż nowej instalacji w elektrowni celem umożliwienia produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem oleju roślinnego jako surowca.
The technical restructuring envisages installing new equipment in the power plant to enable electricity generation from vegetable oil.
w celu skutecznego umożliwienia im osiągnięcia wytyczonych celów;
in order to enable these effectively to achieve their stated aims;
Składany wniosek powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne dla umożliwienia Komisji dokonania selekcji zgodnie z art. 9.
Submissions shall contain all the information necessary to enable the Commission to make its selection in accordance with Article 9.
Ponadto należy przewidzieć możliwość stosowania tej zasady z mocą wsteczną celem umożliwienia operatorom skorzystania ze zmienionych przepisów w przypadkach budzących wątpliwości.
Furthermore, provision should be made for the retroactive application of such rule in order to, in cases of doubt, allow operators to benefit from revised rules.
Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako nakładającej na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia obywatelom bezpośredniego dostępu do punktów kontaktowych.
This D ecision should not be interpreted as imposing on the Member States an obligation to allow direct access by the public to the contact points.
Państwa członkowskie na żądanie przekazują Komisji informacje niezbędne do umożliwienia jej przeprowadzenia takich analiz.
Member States shall, on request, provide the Commission with the information necessary to enable it to undertake such analyses.
Osobom oskarżonym o popełnienie przestępstwa należy udzielić wszelkich informacji dotyczących oskarżenia niezbędnych do umożliwienia im przygotowania swojej obrony oraz do zagwarantowania rzetelności postępowania.
Persons accused of having committed a criminal offence should be given all the information on the accusation necessary to enable them to prepare their defence and to safeguard the fairness of the proceedings.
Rada Europejska wzywa Państwa Członkowskie do umożliwienia Eurojust realizacji swoich zadań poprzez:
The European Council urges the Member States to enable Eurojust to perform its tasks by:
G. dostarczały informacji niezbędnych do umożliwienia Komisji monitorowania przestrzegania zasad ustanowionych w Kodeksie.
G. provide the information necessary to enable the Commission to monitor adherence to the principles laid down in the Code.
Zgadzam się z Parlamentem Europejskim podkreślającym wagę umożliwienia ojcom odgrywania większej roli w życiu rodzinnym.
I agree with the European Parliament when it stresses the importance of enabling fathers to play a greater role in family life.
Właściwy organ otrzymuje uprawnienia konieczne do umożliwienia mu wykonywania swoich zadań i obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.
The competent authority shall be given the powers necessary to enable it to carry out its tasks and responsibilities under this Directive.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1092. מדויק: 1092. זמן שחלף: 95 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo