הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "urządzenie ostrzegawcze" לאנגלית

warning device
tell-tale
Luki podłogowe są uchylne albo wyrzucane oraz wyposażone w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze informujące kierowcę, jeżeli nie są bezpiecznie zamknięte.
Floor hatches shall be either hinged or ejectable and shall be fitted with an audible warning device to warn the driver when it is not securely closed.
rysunek przedstawiający, między innymi, urządzenie ostrzegawcze w przekroju;
a drawing showing, inter alia, the warning device in cross section;
Wyraźnie widoczne urządzenie ostrzegawcze w polu widzenia użytkownika musi informować, że grzejnik spalinowy jest włączony lub wyłączony.
A clearly visible tell-tale in the operator's field of view shall inform when the combustion heater is switched on or off.
Jednakże takie urządzenie ostrzegawcze nie jest zamontowane i podłączone do przednich drzwi głównych, jeżeli nie spełniają one wymogów ppkt 7.6.5.6.1.1 i 7.6.5.6.1.2.
However, no such tell-tale shall be fitted in respect of a front service door which does not comply with the requirements of paragraphs 7.6.5.6.1.1. and 7.6.5.6.1.2.
Pod warunkiem spełnienia tego wymagania można zastosować urządzenie ostrzegawcze, określone w załączniku I pkt 4.2.9.
Provided this requirement is met, the warning device may be that specified in point 4.2.9 of Annex I.
To będzie nasze urządzenie ostrzegawcze, więc nie bedziemy sobie przeszkadzać.
This'll be our warning device, so we don't walk in on each other.
Pojazd jest dodatkowo wyposażony w akustyczne/optyczne (2) urządzenie ostrzegawcze następującego typu: ...
The vehicle is additionally equipped with an acoustic/visual (2) warning device of the following type: ...
Poza fabrycznym dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym można w pojeździe kontrolowanym przez system alarmowy zainstalować oddzielne dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, które będzie chronić przed łatwym i szybkim dostępem niepowołanych osób.
In addition to the original equipment audible warning device, a separate audible warning device may be fitted in the area of the vehicle which is controlled by the AS, where it shall be protected against easy, rapid access by persons.
dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze homologowane zgodnie częścią I regulaminu EKG nr 28;
either an audible warning device approved under ECE Regulation No 28, Part I;
Kiedy wszystkie wymagane działania zostaną zakończone, dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi pomyślnie przejść test opisany w sekcji 3, w razie konieczności po ponownym nastawieniu.
When the total number of operations required have been completed the audible warning device must successfully complete the test described in section 3, where necessary after being further reset.
Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi być zasilane odpowiednio jednym z następujących napięć:
The audible warning device must be supplied with one of the following voltages, as appropriate:
Jeżeli po przekroczeniu połowy wymaganych działań właściwości poziomu dźwięku zmieniają się w porównaniu z jego właściwościami przed testem, dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze może zostać ponownie nastawione.
If, after half the required number of operations, the characteristics of the sound level have altered as compared with before the test the audible warning device may be reset.
Pod warunkiem spełnienia niniejszego wymagania, urządzenie ostrzegawcze może być urządzeniem wymienionym w ppkt 2.2.1.13 załącznika I.
Provided this requirement is met, the warning device may be that specified in point 2.2.1.13 of Annex I.
Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze emituje ciągły i jednolity dźwięk; jego spektrum akustyczne nie zmienia się w sposób istotny podczas działania.
The audible warning device shall emit a continuous and uniform sound; its acoustic spectrum shall not vary substantially during its operation.
Kiedy ciśnienie w komorze blokującej osiąga poziom, przy którym występuje blokada mechaniczna, powinno być uruchomione optyczne lub akustyczne urządzenie ostrzegawcze.
When the pressure in the locking chamber approaches the level at which mechanical locking occurs, an optical or audible warning device shall come into action.
Pod warunkiem, że wymóg ten jest spełniony, urządzenie ostrzegawcze może obejmować sygnał ostrzegawczy określony w pkt 2.2.1.29.1.1 załącznika I. Wymóg ten ma zastosowania do pojazdów ciągniętych.
Provided this requirement is met, the warning device may comprise the warning signal specified in point 2.2.1.29.1.1 of Annex I. This provision does not apply to towed vehicles.
Jeśli ciśnienie w komorze sprężania sprężyn spadnie poniżej wartości, począwszy od której elementy hamulców są wprawiane w ruch, to musi uruchomić się optyczne lub dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze.
When the pressure in the compression chamber falls to the level at which the brake parts begin to move, an optical or audible warning device must be actuated.
Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi być zasilane napięciem znamionowym o oporze przewodzenia ustalonym w sekcjach 3.3-3.5 i musi działać:
The audible warning device must be supplied with the nominal voltage at the conductor resistance specified in sections 3.3 to 3.5 and be operated:
Jeżeli test jest przeprowadzany w izolowanej komorze, musi być ona wystarczająco duża, aby zapewnić normalne rozproszenia ciepła oddawanego przez urządzenie ostrzegawcze podczas testu wytrzymałości.
If a test is conducted within an insulated chamber that chamber must be of sufficient volume to ensure normal dissipation of the heat given off by the warning device during the durability test.
Jeżeli badanie przeprowadza się w komorze bezechowej, komora ta powinna być wystarczająco duża, aby umożliwić naturalne rozchodzenie się ciepła uwalnianego przez urządzenie ostrzegawcze podczas badania.
If the test is made in an anechoic chamber, the chamber shall be large enough to ensure normal dispersal of the heat released by the warning device during the test.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 75. מדויק: 75. זמן שחלף: 99 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo