הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: poprzez uwzględnienie
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "uwzględnienie" לאנגלית

הצעות

Oprócz tego uwzględnienie klauzuli zmiany umożliwia okresowe zmiany opłaty koncesyjnej.
Furthermore, the inclusion of review clause enables the concession fee to be reviewed periodically.
Dlatego uwzględnienie farmaceuty w składzie Komitetu Pediatrycznego pozwoliłoby na uzyskanie kompleksowej reprezentacji zainteresowanych podmiotów.
Therefore the inclusion of a pharmacist in the Paediatric Committee would ensure that comprehensive stakeholder representation is achieved.
Komitet zapewnia odpowiednie uwzględnienie interesów wszystkich kategorii użytkowników.
The Committee shall ensure an appropriate consideration of the interests of all categories of users.
Zastosowany układ doświadczalny musi obejmować uwzględnienie odpowiedniej mocy statystycznej.
The experimental design used must include consideration of adequate statistical power.
Istotne jest zatem uwzględnienie działań o charakterze kulturalnym w zintegrowanym podejściu do planowania i regeneracji obszarów miejskich.
It is therefore important to include cultural activities in an integrated approach to planning and urban regeneration.
Najbardziej istotnym aspektem jest uwzględnienie i poszanowanie stanowiska Serbii.
The most important aspect is to have consideration and respect for Serbia.
Państwa Członkowskie powinny także zagwarantować pełne uwzględnienie właściwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do uregulowań prawnych.
Member States should also ensure that appropriate alternatives to regulation are given full consideration.
Środki wykonawcze powinny umożliwić Wspólnocie uwzględnienie przyszłego rozwoju reasekuracji.
These implementing measures should enable the Community to take account of the future development of reinsurance.
Ten niedyskryminacyjny próg zapewniłby uwzględnienie najważniejszych emitentów.
This non-discriminatory threshold would ensure that that the most relevant emitters are covered.
Właściwe jest uwzględnienie tego w niniejszej dyrektywie.
It is appropriate to take these into account in this Directive.
Ważne jest także uwzględnienie nowego podejścia do harmonizacji.
It is also important to understand that there is a new approach to harmonisation.
Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Acceleration of discharge timetable and incorporation of remarks of the European Court of Auditors.
Celem poprawki jest uwzględnienie szczególnych wymagań badań nad bezpieczeństwem.
This amendment seeks to take account of the specific requirements of security research.
Sformułowanie to pozwala na uwzględnienie wszystkich istotnych okresów.
This wording means all relevant periods may be taken into account.
Konieczne jest uwzględnienie również i innych elementów udziału.
Other elements of the shareholding should be taken into account.
Dlatego właściwe byłoby uwzględnienie w wyłączeniach szczególnych współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
It would therefore be appropriate for cooperation between Member States to be included in the specific exclusions.
Informacje te umożliwiają Komisji należyte uwzględnienie istniejących praktyk.
This information shall enable the Commission to take due account of existing practices.
Ponadto należy uprościć i unowocześnić procedurę przez uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych technologii.
In addition, the procedure should be simplified and modernised by allowing for the use of modern technologies.
Zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie pośredniego wpływu.
It is essential that indirect effects are included.
Pozwoli to na uwzględnienie różnic kulturowych pomiędzy krajami UE.
This will take into account the cultural differences between EU members.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2268. מדויק: 2268. זמן שחלף: 108 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo