הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wśród" לאנגלית

הצעות

543
247
246
214
212
202
Komisja winna także zapewnić zrównoważoną reprezentację kobiet i mężczyzn wśród mianowanych członków.
The Commission also has to ensure a balanced representation of men and women among the members it appoints.
Jej nieobecność wśród kandydatów stawia pod znakiem zapytania legalność zbliżających się wyborów.
Her absence among the candidates calls the legitimacy of the forthcoming elections into question.
W zakresie monitorowania jakości danych statystycznych Eurostat pełni główną funkcję wśród władz Wspólnoty.
Eurostat has the principal role amongst the Community authorities for monitoring the quality of statistical data.
Eurostat pełni najważniejsza funkcję wśród organów Wspólnoty w zakresie monitorowania jakości danych statystycznych.
Eurostat has the principal role amongst the Community authorities for monitoring the quality of statistical data.
Jest zbyt kuszące obracanie się codziennie wśród dużych pieniędzy.
It's too tempting when one is around that much cash every day.
Mam dość przebywania jedynie wśród białych dzieciaków.
I'm tired of being around only white kids all the time.
Deklaracja niepodległości Kosowa pokazała też rozłam wśród państw członkowskich.
Kosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Mogły zostać uwzględnione wśród metod niechemicznych.
They could have been included among the non-chemical methods.
Cały ten proces obrazuje poziom zainteresowania tym tematem wśród posłów.
All this demonstrates the level of interest in this subject among Members.
Musimy promować działania informacyjne i podnoszące świadomość wśród konsumentów.
We must promote actions to inform and raise awareness among consumers.
To największe żniwo śmierci wśród dziennikarzy na świecie.
That is the biggest ever death toll among journalists in the world.
Rzeczywiście wśród belgijskich pracowników kolei panuje ogromna frustracja.
There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
Romowie nie są uwzględniani wśród grup docelowych takich programów finansowania.
The Roma are not included among the target groups favoured by such funding programmes.
Ale ponieważ jesteśmy wśród przyjaciół, musimy mówić sobie szczerze.
However, because we are among friends, we must speak sincerely.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
In addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Sądzę, że dostrzegam pewne niezdecydowanie wśród niektórych posłów.
I think I can see that there is some hesitation among some Members of Parliament.
To również zwiększy świadomość wartości tych ofiar wśród obywateli Europy.
This will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
Potrzebne nam sprawiedliwsze rozmieszczanie beneficjentów ochrony międzynarodowej wśród państw członkowskich.
We need to arrive at a fairer distribution of the beneficiaries of international protection among Member States.
Trzeci filar wspiera integrujący i zrównoważony rozwój wśród naszych sąsiadów.
The third gives support to inclusive and sustainable growth among our neighbours.
Zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją było wymieniane wśród najważniejszych priorytetów naszej prezydencji.
Closing the accession negotiations with Croatia was listed among the top priorities of our Presidency.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20350. מדויק: 20350. זמן שחלף: 131 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo