הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wprowadzić" לאנגלית

הצעות

1867
255
150
150
134
123
Bank zamierza wprowadzić nowe produkty oraz kanały dystrybucji.
The bank intends to introduce new products and marketing channels.
W tym samym czasie kierownictwo starało się wprowadzić bardziej elastyczne praktyki robocze.
At the same time, management has sought to introduce greater flexibility in the yard's working practices.
Tutaj możesz wprowadzić tekst do umieszczenia na obrazku.
Here, enter the text you want to insert in your image.
Użyj tego pola aby wprowadzić statyczny podpis.
Use this field to enter an arbitrary static signature.
W odniesieniu do strategii gospodarczej chciałbym wprowadzić rozróżnienie między trzema okresami.
As far as the economic strategy is concerned, I will make a distinction between three periods.
Mogę wprowadzić jakieś zmiany do jego programu.
I can make some changes in his shemology and correct him.
W podobny sposób wprowadzić do chromatografu próbkę destylatu.
Similarly introduce an aliquot of the distillate into the chromatograph.
Producenci muszą ponadto wprowadzić sprawny system monitorowania.
In addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Unia Europejska musi wprowadzić środki wspierające sektor twórczy.
The European Union must introduce measures to support the creative sector.
Chyba będę musiał wprowadzić drobną poprawkę.
Well, I guess I'll have to make a little change here.
Dlatego chcemy wprowadzić przejrzystość w dokumentacji uniwersytetów.
That is why we want to have transparency in the records of universities.
Latami próbowałem wprowadzić szpiega do podziemia.
For years, I tried to infiltrate an agent into the Underground.
Wyjaśnienie blokady, pozwól wprowadzić korektę.
An explanation for blocking, so allow me to make correction.
Wciąż chciałbym wprowadzić nadzór nad elektrownią.
I'd still like to put some surveillance on the plant.
Należy więc wprowadzić współczynnik korekcji dla takich pojazdów.
A correction factor for such vehicles should therefore be introduced.
Zamiast stosować otwarte sformułowania, można wprowadzić elastyczne klauzule.
Instead of open wording, specific flexibility clauses could be foreseen.
Jednocześnie powinno się wprowadzić wieloletnią politykę planowania inwestycji w nieruchomość zamiast planów rocznych.
At the same time a policy of multiannual property investment planning needs to be implemented instead of an annual plan.
Niemniej można wprowadzić pewne modyfikacje w celu udoskonalenia wniosku.
However, there are some modifications which could be made in order to improve the proposal.
Taki podatek należałoby wprowadzić raczej na szczeblu globalnym.
Such a tax should preferably be introduced on a global level.
Zamiast tego należy rozważyć i wprowadzić wąsko zdefiniowane odstępstwo.
I nstead, a narrowly defined derogation should be considered and introduced.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7502. מדויק: 7502. זמן שחלף: 120 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo