הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wskaźnik śmiertelności" לאנגלית

mortality rate
death rate
Wskazałeś grupy, które mają wyższy wskaźnik śmiertelności.
You named a group of people that have a higher mortality rate.
Jednakże wskaźnik śmiertelności powinien być wskazany w odniesieniu do wszystkich stężeń badanych.
However, mortality rate should be indicated for all test concentrations.
Obliczyli mój wskaźnik śmiertelności.
They told me my death rate.
Zwraca uwagę na wysoki wskaźnik śmiertelności dzieci z powodu chorób biegunkowych oraz łatwe sposoby zapobiegania tym chorobom, wykorzystując mydło i przestrzegając podstawowych zasad higieny; nakłania Komisję do włączenia projektów promujących mycie rąk w swoich programach z zakresu zdrowia;
Stresses the high death rate of children due to diarrhoeal diseases and the easy way to prevent these diseases by the use of soap and basic hygiene; urges the Commission to include projects promoting hand-washing in its health programmes;
"skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej" oznacza sumę wskaźników śmiertelności dziennej.
'cumulative daily mortality rate' means the sum of daily mortality rates.
Najwyższy na świecie wskaźnik śmiertelności niemowląt wydawał się obniżać.
The highest child mortality rate in the world seemed to be improving.
Boisz się, że wskaźnik śmiertelności w szpitalu urośnie.
You're worried about The hospital's mortality rate going up.
Dość wysoki wskaźnik śmiertelności w starym biznesie.
Pretty high mortality rate in the old business.
To chore warunek ma wysoki wskaźnik śmiertelności.
This diseased condition has a high mortality rate.
W szczególności Rada może większością kwalifikowaną zmienić wskaźnik śmiertelności połowowej określony w art. 2 ust. 2 na podstawie wniosku Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
In particular, the Council may amend the fishing mortality rate specified in Article 2(2) by qualified majority on the basis of a Commission proposal and after consulting the European Parliament.
Jeśli choroba jest na tyle zaawansowana, że wymaga operacji, powinieneś wiedzieć, że wskaźnik śmiertelności wynosi 90%.
If it's advanced enough to require surgery, Then you should know there's about a 90% mortality rate.
Do celów obliczeń dokonywanych zgodnie z ust. 2 i 3 STECF zakłada, że w roku poprzedzającym rok, dla którego mają być ustalone TAC, wskaźnik śmiertelności połowowej stada wyniósł 0,25.
For the purposes of the calculation to be carried out in accordance with paragraphs 2 and 3, STECF shall assume that the stock experiences a fishing mortality rate of 0,25 in the year prior to the year for which the TAC is to be fixed.
Wiarygodność danych i skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej są kontrolowane z uwzględnieniem liczby brojlerów poddanych ubojowi i liczby brojlerów padłych do chwili przybycia do rzeźni.
The plausibility of the data and of the cumulative daily mortality rate shall be checked taking into account the number of broilers slaughtered and the number of broilers dead on arrival at the slaughterhouse.
The ciężka praca the plantacja wraz z the epidemia endemiczny the zwrotnik utrzymywać the wskaźnik śmiertelności wysoki necessitationg import niewolnik od Afryka.
The hard labor of the plantations along with the epidemics endemic to the tropics kept the mortality rate high necessitating continuing importation of slaves from Africa.
w co najmniej siedmiu kolejno sprawdzanych po sobie stadach z kurnika skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej wynosił poniżej wartości 1 % + 0,06 % pomnożonej przez wiek stada przy uboju podany w dniach.
in at least seven consecutive, subsequently checked flocks from a house the cumulative daily mortality rate was below 1 % + 0,06 % multiplied by the slaughter age of the flock in days.
Z obecnie dostępnych danych naukowych wynika, że OsHV-1 μVar nadal jest czynnikiem wykrywanym w większości próbek pobranych w przypadkach śmiertelności młodych osobników ostryg i jaj, oraz że w ciągu ostatnich dwóch lat ogólny wskaźnik śmiertelności spowodowanej tą chorobą zmniejszył się i ustabilizował.
Currently available scientific knowledge indicates that OsHV-1 μVar is still the agent detected in most samples collected from mortality events in juvenile oysters and spat, and that the overall mortality rate due to this disease has decreased and stabilised over the last two years.
Jeśli wskaźnik śmiertelności zwiększa się między 24. i 48. godziną, podczas gdy śmiertelność w doświadczeniu kontrolnym pozostaje na akceptowalnym poziomie, tj. <= 10 %, właściwe jest rozciągnięcie czasu trwania badania do maksimum 96 godzin.
If the mortality rate is increasing between 24 h and 48 h whilst control mortality remains at an accepted level, i.e. <= 10 %, it is appropriate to extend the duration of the test to a maximum of 96 h.
"wskaźnik śmiertelności połowowej" oznacza wskaźnik usuwania biomasy lub osobników ze stada w wyniku działalności połowowej w danym okresie;
'fishing mortality rate' means the rate at which biomass or individuals are removed from a stock by means of fishery activities over a given period;
"punkt odniesienia do celów ochrony" oznacza wartości parametrów populacji stada ryb (takich jak biomasa lub wskaźnik śmiertelności połowowej) stosowane w zarządzaniu rybołówstwem, na przykład w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu ryzyka biologicznego lub pożądanego poziomu połowu;
'conservation reference point' means values of fish stock population parameters (such as biomass or fishing mortality rate) used in fisheries management, for example in respect of an acceptable level of biological risk or a desired level of yield;
Wskaźnik śmiertelności jaj jest najwyższy w pierwszych 24 godzinach po zapłodnieniu.
The mortality rate of the eggs is highest within the first 24 hours after fertilisation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 57. מדויק: 57. זמן שחלף: 88 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo