הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wskaźnik wykorzystania" לאנגלית

utilization rate
implementation rate
usage rate
rate of utilisation of
utilisation rate
load factor
occupancy rate
W ogólnej analizie górnej 100 Jednakże, logistyka jest wskaźnik wykorzystania na 65 Powrót procent.
In the overall analysis of the top 100 However, the logistics is the utilization rate on 65 Percent.
Wskaźnik wykorzystania w tym przypadku jest 80 Procent (zbierane ilościowo).
The utilization rate in this case is 80 Percent (collected quantitatively).
Zwrot środków finansowych państwom członkowskim, gdy wskaźnik wykorzystania funduszy strukturalnych jest niski, to dobre rozwiązanie.
It is good for financial resources to be repaid to the Member States when the implementation rate is low in the Structural Funds.
zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków na płatności w ramach programu "Daphne" jest niski, choć zgadza się z uzasadnieniem Komisji odnośnie konieczności utrzymania wysokiej jakości standardów w projektach wspieranych przez ten program;
Notes the low payment implementation rate as regards the "Daphne" programme while accepting the Commission's reasoning regarding maintaining high quality standards for the projects supported by the programme;
R â € ""stopień zużycia na jednostkę czasu (wskaźnik wykorzystania)
R †consumption rate per unit of time (usage rate)
wskaźnik wykorzystania oblicza się poprzez podzielenie każdej otrzymanej wartości, o której mowa w lit. a), przez otrzymaną wartość, o której mowa w lit. b);
the usage rate shall be calculated by dividing each of the resulting values referred to in point (a) by the resulting value referred to in point (b);
jest zaniepokojony tym, że wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania przeznaczonych na działania badawcze w kwocie 159000000 EUR wyniósł 66 %, oraz tym, że został zrealizowany poprzez zobowiązanie globalne obejmujące czwarte zaproszenie do składania wniosków;
Is concerned that the implementation rate for the EUR 159000000 commitment appropriations available for research activities was 66 % and that it was implemented through a global commitment covering the fourth call for proposals;
Wskaźnik wykorzystania czasu prowadzenia pojazdu może być znacznie zwiększona.
The utilization rate of driving times can be significantly increased.
Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.
However, the utilisation rate for the demersals is much worse.
Stosunkowo niski wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wynikał z problemów operacyjnych w niektórych zakładach produkcyjnych.
The relatively low capacity utilisation rate was a consequence of operational problems in certain production facilities.
Mimo tego wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu zmalał w okresie badanym ogólnie o 2 % do poziomu 74,1 %.
In spite of this, the industry's capacity utilisation rate further decreased during the period considered, overall by 2 % to 74,1 %.
Niższy wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w 2009 r. odzwierciedlał ujemne skutki kryzysu.
The lower utilisation rate in 2009 reflected the negative effects of the crisis.
Air Malta opracowała nową strategię handlową, aby zwiększyć swoją konkurencyjność oraz poprawić wskaźnik wykorzystania miejsc w samolotach.
Air Malta has developed a new commercial strategy in order to improve its competitiveness and load factor.
Twierdzono, że wskaźnik wykorzystania zdolności jest dużo wyższy (około 87 %).
The capacity utilisation rate in China, it was claimed, was much higher (around 87 %).
Na tej podstawie, wskaźnik wykorzystania zdolności pozostał stabilny przez cały rozważany okres.
On this basis, the capacity utilisation rate remained stable over the period considered.
Malejący wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych odzwierciedlał negatywne skutki malejącej produkcji.
Decreasing capacity utilisation reflected the negative effects of decreased production.
Rzeczywisty wskaźnik wykorzystania dostępnych mocy technicznych wahał się między 50 % a 80 %.
The actual utilisation rate of available technical capacity varied between 50 % - 80 %.
Na wskaźnik wykorzystania mocy dotyczący produkcji mocznika wpływają także zmiany związane z innymi nawozami, a zatem jest on mniej istotny jako wskaźnik szkody.
The capacity utilisation rate for urea production is accordingly also affected by the development of other fertilisers, and it is therefore less meaningful as an injury indicator.
Zwłaszcza od 2002 r. wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych gwałtownie spadał w wyniku nagłego spadku ilości materiału wewnętrznego.
Especially since 2002 the utilisation rate has fallen sharply as a result of the steep drop in internal material.
Ponadto trzy współpracujące przedsiębiorstwa zgłosiły wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie między 72 % a 81 % w ODP.
Furthermore, the three cooperating companies reported a capacity utilisation rate between 72 % and 81 % during the RIP.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 114 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo