הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wskaźnik wzrostu" לאנגלית

growth rate
growth factor
rate of increase
rate of growth
projects growth
W okresie 1997-2002 średni wskaźnik wzrostu przemysłu wytwórczego na całości EOG wyniósł 4,8 % [22].
In the period 1997 to 2002, the average growth rate of EEA manufacturing industry as a whole was 4,8 % [22].
Wynika to z faktu, iż wskaźnik wzrostu w danym roku jest obliczany poprzez zestawienie wartości konsumpcji w dwóch kolejnych latach.
This is due to the fact that the growth rate for a given year is calculated by comparing apparent consumption in 2 distinct years.
Roczny wskaźnik wzrostu będzie stosowany od 2003 do podstawowej wielkości kontyngentu 3350000 wyłącznie w litrach. .
The annual growth factor will apply from 2003 to the basic quota volume of 35300000 litres only.
Po upływie pierwszego roku kontyngenty taryfowe, określone w art. 2, zwiększa się corocznie o wielkość procentową określoną w Załączniku jako roczny wskaźnik wzrostu.
After the first year, the tariff quotas referred to in Article 2 shall be increased each year by the percentage specified as the annual growth factor in the Annex.
Inne skutki związane z substancją dotyczące parametrów takich jak rozwój (np. długość) i możliwy wewnętrzny wskaźnik wzrostu może być również zbadany.
Other substance-related effects on parameters such as growth (e.g. length) and possibly intrinsic rate of increase, may also be examined.
Niemniej jednak, z przyjemnością informuję, że Rada może zaakceptować maksymalny wskaźnik wzrostu ustalony podczas drugiego czytania (...).
However, I am pleased to confirm that the Council can accept the maximum rate of increase resulting from your second reading. (...)
Na podstawie tych informacji prognozuje się, że średni wskaźnik wzrostu popytu w USA w skali roku powinien wynieść 3,1 %.
According to that information, the annual average growth rate of US demand is expected to reach 3,1 %.
Dodatkowo uważa się zazwyczaj, że współczynnik ciągłości jest tego samego rzędu wielkości, co wskaźnik wzrostu gospodarczego.
Moreover, perpetuity levels are generally estimated to be of a similar order of magnitude as the economic growth rate.
Roczny wskaźnik wzrostu limitów ilościowych, wprowadzonych na podstawie niniejszego artykułu, jest ustalany zgodnie z postanowieniami dodatku C.
The annual growth rate for the quantitative limits introduced under this Article shall be determined in accordance with the provisions of Appendix C.
Ponadto planowany wskaźnik wzrostu wyniku odsetkowego netto zostałby osiągnięty przy zachowawczej ekspansji w segmencie klientów korporacyjnych i dzięki poprawie jakości portfela.
Moreover, the planned growth rate of the net interest income would occur with a conservative expansion in the corporate market segment and by enhancing portfolio quality.
W przeciwieństwie do komputerów stacjonarnych dodatni wskaźnik wzrostu pod względem ilości i wartości w przypadku notebooków i serwerów wskazuje, że wzrost ilości sprzedanych produktów więcej niż równoważy spadek średnich cen sprzedaży tych produktów.
However, contrary to desktops, the positive growth rate in both volume and value terms for notebooks and servers indicates that the decrease in their average selling prices is more than offset by the increase in the quantities sold.
Biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu turystyki w kierunku tego regionu, transport morski powinien osiągnąć roczny wskaźnik wzrostu rzędu 4 % do 2010 r.
Having regard to the prospects for growth in tourism in that region, maritime transport should see an annual growth rate of around 4 % by 2010.
W latach 2008-2010 produkcja unijna wzrosła o 36 %, ale później wskaźnik wzrostu znacznie się obniżył i w OD wynosił jedynie 3,5 % w porównaniu z rokiem 2010.
From 2008 to 2010 the Union production increased by 36 % but subsequently, the growth rate slowed down significantly and was only 3,5 % in the IP compared to 2010.
Ten wskaźnik wzrostu jest nadal niższy od średniej stopy wzrostu rynku dla całego okresu.
This growth rate remains lower than the average market growth rate for the overall period.
Ten wskaźnik wzrostu opiera się na średnim oczekiwanym wzroście wynikającym z biznesplanu z 2000 r. w odniesieniu do lat 2004-2006.
This growth factor is based on the average expected growth from the 2000 business plan over the period between 2004 and 2006.
Prognozowany średni wskaźnik wzrostu dla Unii w skali roku nie osiągnie poziomu 4 %, natomiast w Chinach wyniesie 4,6 %, w Ameryce Środkowo-Południowej - 5 % oraz 13,4 % na Bliskim Wschodzie.
The projected Union annual average growth rate will not reach 4 %, compared to 4,6 % in China, 5 % in Central and South America and 13,4 % in the Middle East.
Roczny wskaźnik wzrostu (rww) stosowany jest rocznie od roku 2000 do odpowiednich ilości podstawowych. .
The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.'
Ten ujemny wskaźnik wzrostu pod względem wartości mógłby wskazywać, że wzrost pod względem ilości jest niewystarczający, by zrównoważyć spadające przychody krańcowe, co jest cechą charakterystyczną rynku o tendencji spadkowej.
This negative growth rate in value terms could indicate that the increase in volume is insufficient to compensate for decreasing marginal revenue, which is characteristic of a market in decline.
etap III (od roku 2022) jako wartość końcowa przy założeniu, że przedsiębiorstwo osiągnie stały, długoterminowy wskaźnik wzrostu na poziomie [...] % rocznie.
Phase III (2022 onwards), which is the terminal value and is based on the assumption that the business has reached its steady long-term growth rate of [...] % per year.
Jeśli chodzi o wskaźnik wzrostu, sformułowano założenia dla podstawowego scenariusza i scenariusza warunków skrajnych, zgodne z założeniami wykorzystanymi przy innych podobnych eksperymentach niedawno przeprowadzonych w Europie.
With regard to the growth rate, hypotheses were drawn up for a baseline scenario and a stress scenario in line with the hypotheses used for other similar exercises recently conducted in Europe.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70. מדויק: 70. זמן שחלף: 94 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo