הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wyroby" לאנגלית

חפש את wyroby ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
products articles devices goods product
manufactures
textiles confectionery glassware
spirits
aerosols
items
hosiery
saddlery
ware

הצעות

156
91
58
47
42
Po obróbce cieplnej wyroby mogły być wędzone.
Products may have been smoked after the heat treatment.
Są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.
Are authorised by a state authority to be marketed as medical products.
Należy zatem nałożyć surowsze ograniczenia na wyroby zawierające trójpodstawione związki cynoorganiczne.
More severe restrictions should therefore be imposed on articles containing tri-substituted organostannic compounds.
Przepis dotyczący informacji na temat handlu chemikaliami powinien więc także obejmować wyroby.
The provision on information on trade in chemicals therefore needs to also cover articles.
Należy zdefiniować wyroby medyczne objęte zakresem stosowania przedmiotowej dyrektywy.
It is necessary to define medical devices which are included in the scope of this Directive.
Wszystkie wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do dezynfekcji wyrobów medycznych znajdują się w klasie IIa.
All devices intended specifically to be used for disinfecting medical devices are in Class IIa.
W szczególności należy promować wyroby lokalne i regionalne.
In particular, local and regional products should be promoted.
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych można również powlekać organiczną lub nieorganiczną powłoką lub nadrukować.
Plastic materials and articles may also be printed or coated with an organic or inorganic coating.
Jeżeli chodzi o wyroby importowane, przepisy te powinny przybrać formę wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania.
As regards imported products, those rules should take the form of mandatory labelling requirements.
Jednakże wyroby poddawane działaniu takich produktów biobójczych nadal mogą być przywożone na terytorium Wspólnoty.
However articles treated with such biocides may still be imported into the Community.
Wszystkie trzy dziedziny działalności Stoczni Gdańsk stworzą popyt na wyroby Huty Częstochowa.
All three activities of Gdańsk Shipyard will create demand for Huta Częstochowa's products.
Aktywne materiały i wyroby mogą celowo zawierać substancje przeznaczone do uwalniania do żywności.
Active materials and articles may deliberately incorporate substances, which are intended to be released into food.
Ocena bezpieczeństwa pozwoli określić te materiały i wyroby oraz odpowiednie warunki kontaktu z żywnością.
A safety assessment should identify these materials and articles and appropriate contact conditions.
Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.
Jokes and hoaxes, or mixtures or articles intended to be used as such, not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
To najlepszy sposób na utworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego na wyroby budowlane.
This is the best way forward to create a true internal market for construction products.
Dlatego, w celu utrzymania pewności prawnej, Komisja musi dokonać oceny, które wyroby budowlane mogą zostać objęte tą definicją.
Therefore, an assessment by the Commission on which construction products that can be deemed to fall within this definition is needed in order to maintain legal certainty.
Niniejsza definicja jest konieczna, aby sprecyzować wyroby, dla których można wnioskować o europejską ocenę techniczną.
This definition is needed to clarify the products for which a European Technical Assessment can be requested.
Ta definicja obejmie przede wszystkim wyroby innowacyjne.
Under this definition mostly innovative products will fall.
Należy także zauważyć, że zmiany te mogłyby zapewnić szybsze uzyskiwanie oznakowania CE przez wyroby innowacyjne.
Also, it is important to note that these changes could provide for a faster route to CE marking for innovative products.
A. wyroby typowe stanowią podstawowe źródło zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich,
whereas typical products represent an essential means of enhancing the competitiveness of European undertakings,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1979. מדויק: 1979. זמן שחלף: 382 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo