הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: wystarczy powiedzieć
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wystarczy" לאנגלית

הצעות

Nie wystarczy nacisnąć przycisku/żeby otrzymać diagnozę.
You can't just push a button and get a diagnosis.
Nie, wystarczy taka mała demonstracja.
No, just a little demonstration will do.
Jeśli chcesz mnie wyeliminować wystarczy poprosić.
If you want to take me out... just ask.
Znakomitej większości krakowian wystarczy sam identyfikator.
The vast majority of citizens of Cracow will need only ID badge.
Nie wystarczy, aby strony zachowały swobodę niezależnego udzielania licencji.
It is not sufficient that the parties remain free to license independently.
W tym względzie wystarczy odwołać się do ogólnego rozporządzenia finansowego.
For this, a reference to the general Financial Regulation will suffice.
Nie wystarczy badać poszczególnych substancji składowych oddzielnie.
It is not sufficient to look at the involved substances separately.
Jednak to nie wystarczy do rozwiązania przedstawionych problemów.
However, this will not suffice to solve the problems outlined.
W takich przypadkach wystarczy przeprowadzić ocenę tylko tej wyodrębnionej części produktu.
In such cases, it is sufficient only to assess the distinct part of the product.
Nie wystarczy wyznaczać ambitnych celów i zwiększać poziomu inwestycji.
Setting ambitious objectives and increasing levels of investment by all actors is not enough.
W celu zagwarantowania równego traktowania osób niepełnosprawnych, nie wystarczy zakazać dyskryminacji.
In order to guarantee equal treatment for people with disabilities, it is not sufficient to prohibit discrimination.
Do wykonania tych obowiązków wystarczy jeden organ.
A single organisation will suffice to carry out these duties.
W tych przypadkach wystarczy przewidzieć skuteczne procedury odwoławcze po zawarciu umowy.
In those cases it is sufficient to provide for effective review procedures after the conclusion of the contract.
Nie wystarczy zajmować się na bieżąco skutkami.
It is not enough to tackle the consequences as they occur.
W tym przypadku wystarczy zatem zwykła ratyfikacja przez Parlament.
Thus it will just be a case of normal parliamentary ratification.
W tym konkretnym przypadku to nie wystarczy.
This is just not enough in this particular instance.
Podpisywanie umów z państwami afrykańskimi nie wystarczy.
It is not enough for us to sign agreements with various African States.
Uzyskanie poparcia Stanów Zjednoczonych nie wystarczy.
It is not enough to get the support of the US.
Zazwyczaj do badania pilotażowego wystarczy pojedyncza dawka doustna.
Usually a single oral dose is sufficient for the pilot study.
Popieram energooszczędne żarówki, ale szczerze mówiąc to nie wystarczy.
I am in favour of energy-efficient light bulbs, but frankly it is not enough.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26118. מדויק: 26118. זמן שחלף: 203 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo