הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "za" לאנגלית

הצעות

+10k
za późno 7511
6286
za chwilę 4730
za mąż 4061
za darmo 3587
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji oraz za wsparcie.
Thank you to everyone for taking part in the discussion and for your support.
Chcę podziękować sprawozdawczyni za sprawozdanie i naszemu koordynatorowi za tak skuteczną pracę.
I would like to thank the rapporteur for the report and our coordinator for doing such an efficient job.
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia kierowane do środka za złe problemu.
To be accountable for any claims done against an agent for wrong registration.
Chciałbym podziękować Vladimirovi za zapłacenie za to wszystko.
And I'd like to thank Vladimir for paying for all this.
Kobiety za bardzo za mną szaleją.
See, women fall too hard for me.
Sześć batów za nieosłonięte ogniska... tuzin więcej za moją nieostrożność.
Six lashes for our unshielded fires... a dozen more for my carelessness.
Zatrzymali Helen Parker za napaść i Sarah Reed za wtargnięcie.
They're holding Helen Parker for assault and Sarah Reed for trespassing.
Chciałam podziękować za nadstawianie karku za mojego niegodnego brata.
I wanted to say... thank you, for risking your neck for my undeserving brother.
Oko za oko, ząb za ząb, dłoń za dłoń, ręka za rękę.
It's an eye for an eye, it's a tooth for a tooth, it's a hand for a hand, and an arm for an arm.
Chodzi o konkretne problemy współżycia i wspólnej odpowiedzialności za społeczeństwo, za państwo, za ludzkość.
It is about the concrete problems of coexistence and shared responsibility for society, for the state, for humanity.
Jeden za smutek, dwa za radość, trzy za dziewczynkę, cztery za chłopca, pięć za srebro, sześć za złoto, siedem za sekret nigdy niewyjawiony.
One for sorrow, two for joy, three for girl, four for boy, five for silver, six for gold, seven for a secret never to be... told.
Chciałbym na początek podziękować państwu za interesującą debatę, za wiele ciekawych pomysłów i za entuzjazm oraz wsparcie w odniesieniu do strategii UE 2020.
I would like to start by thanking you all for a fascinating debate, for many interesting ideas, and for the enthusiasm and support you are showing for the EU 2020 strategy.
Chciałbym raz jeszcze powiedzieć premierowi Czech: dziękuję bardzo za pańską prezydencję, za przedstawienie przez pana streszczenie oraz za pański udział w dzisiejszej debacie.
I would like to say once again to the Prime Minister of the Czech Republic: thank you very much for your presidency, for your summary and for your participation in the debate here today.
Chciałem podziękować panu premierowi Orbánowi za wystąpienie, za udział w naszej sesji, za prezentację programu prezydencji węgierskiej.
I should like to thank Mr Orbán for his speech and for taking part in our sitting, and for presenting the Hungarian Presidency's programme.
Jesteśmy wdzięczni za to pyszne jedzenie, za naszą pomyślność, za miłosierdzie i...
We are grateful for this delicious food, for our happiness, for our compassion and...
Będzie to także okazja do modlitwy za Ojczyznę, za ofiary katastrofy, za tych, których ona dotknęła.
It will also be an occasion to pray for our homeland, for the catastrophe victims and for those who were touched by it.
Przeproś za nagadanie Lindzie i za to za co nigdy nie przeprosiłeś.
Apologise for telling Linda and for what you've never apologised for.
Zabiłeś ich za Monachium, za przyszłość, za pokój.
You killed them for Munich, for the future, for peace.
Przepraszam za tę restaurację, za kelnera, za wino.
I apologise for five years ago, I apologise the restaurant, for the waiter, for the wine.
Cła za produkty uznane za wrażliwe są obniżone.
The custom duties for the products listed as sensitive are reduced.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 744634. מדויק: 744634. זמן שחלף: 565 ms.

za późno 7511
za chwilę 4730
za mąż 4061
za darmo 3587

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo