הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "zaledwie" לאנגלית

הצעות

Powiedział tak sam prezes Bundesbanku zaledwie trzy dni temu.
The President of the Bundesbank said so himself just over three days ago.
Ponadto wszystko to dzieje się zaledwie sześć miesięcy przed europejskimi wyborami.
Moreover, all this is happening just six months before the European elections.
Dzisiaj zaledwie tuzin osób siedzi w ławkach.
Today, barely a dozen people sit in their pews.
Bez dowodów przekupstwa to zaledwie temat dla tabloidów.
Without proof of bribes, it would barely carry a news cycle.
Ja zaledwie wspomniałem o tym obrazując sytuację.
I merely mentioned it to round out the picture.
Jednak sędzia jest zaledwie arbitrem pospolitego prawa.
But a magistrate is merely an arbiter of the common law.
W naszej rezolucji podnieśliśmy zaledwie kilka kwestii.
In our resolution we have raised just a few issues.
Podstawowy aspekt można podsumować zaledwie jednym słowem: ambicja.
The main point can be summed up by just one word: ambition.
Piasek roponośny to zaledwie jeden przykład niewiarygodnego niszczenia środowiska.
The tar sands represent just one example of incredible environmental destruction.
Delegacja Parlamentu odwiedziła Indonezję zaledwie kilka miesięcy temu.
A delegation from Parliament visited Indonesia just a few months ago.
Jest kompletnie inną osobą po zaledwie kwadransie.
She's a different person after just 15 minutes.
Cóż to zaledwie dwie godziny samolotem.
Well it's just two hours by plane.
Tak wielka poprawa w zaledwie miesiąc...
So much of improvement in just a month...
Tak wiele osiągnięć i wciąż zaledwie 32 lata.
So many accomplishments, and still just 32 years old.
Patrz jak wyrosłeś przez zaledwie rok.
Look how big you've grown in just a year.
Ostatnia jest zaledwie sprzed dwóch tygodni.
This last one's dated just two weeks ago.
Zespojone kości w zaledwie kilka dni.
Broken bones mended in just a few days' time.
Teraz był zaledwie godzinę od Lowestoft.
He was now just over one hour from Lowestoft.
Powiedziałem zaledwie, że chciałbym wyjechać.
I merely said that I would like to go away.
Jesteście zaledwie koszmarem z mojego dzieciństwa.
You are merely the nightmare of my childhood.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9714. מדויק: 9714. זמן שחלף: 87 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo