הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "zostało" לאנגלית

הצעות

271
zostalo 221
210
Niebezpieczeństwo to zostało zażegnane dzięki mądrości przywódców zainteresowanych stron.
This hazard has been averted thanks to the wisdom of the leaders of the interested parties.
Wreszcie zatrudnienie nielegalnych imigrantów zostało ukarane.
At long last, the employment of illegal immigrants has been criminalised.
Wszystko już zostało zaplanowane, zorganizowane.
I mean, all the plans have been made, arrangements.
Kilka śmiertelnych przypadków zostało odnotowanych w tej grupie pacjentów.
Some fatal cases have been reported in this particular group of patients.
To wszystko zostało zaplanowane i zorganizowane.
I mean, this whole thing has been planned and organized.
Mieszkanie zostało urządzone prosto i funkcjonalnie.
The apartment has been arranged in a simple and functional manner.
Umożliwienie kierowcy wykorzystanie skróconego tygodniowego odpoczynku w pojeździe zostało usunięte.
The possibility of the driver taking reduced weekly rest periods in the vehicle has been deleted.
W Finlandii takie podejście zostało już przyjęte.
In Finland, this has been the approach adopted to date.
Porozumienie w sprawie zmian w obowiązującym Protokole zostało sformalizowane wymianą listów.
The agreement on the amendments to the existing protocol has been formalised by an exchange of letters.
Określenie "gliceryd" zostało użyte dla opisania monoglicerydu.
The term "Glyceride" has been utilized to describe a monoglyceride.
To preferencyjne porozumienie przywozowe zostało wprowadzone w ramach wspólnej organizacji rynku cukru.
This preferential import arrangement has been implemented within the framework of the common organisation of the market in sugar.
Stosowanie wymogu dotyczącego okorowania zostało dwa razy odroczone.
The application of that debarking requirement has been postponed twice.
Powyższe zostało podparte uwagami zrzeszeń banków dwóch Państw Członkowskich.
This has been confirmed by the observations of the bankers' associations of two Member States.
Zdrowie psychiczne zostało zaniedbane na poziomie europejskim.
Mental health has been neglected at the European level.
Odpowiednie pismo zostało przesłane przez grupę do przewodniczącego Manuel Barroso.
The appropriate letter has been sent by the group to President Manuel Barroso.
Tymczasem to zatwierdzenie zostało dokonane przed wprowadzeniem w życie nowych wytycznych.
This approval, however, has been given before the entry into force of the new guidelines.
Należy uzasadnić warunki, w których zostało wykonane badanie.
The conditions under which the test has been performed must be justified.
Nie stosować jeśli pudełko zostało otwarte.
Do not use if box has been opened.
Mikroskopijne okno szansy zostało oficjalnie zamknięte.
The minuscule window of opportunity that once was has officially closed.
Władze niderlandzkie poinformowały jednak Komisję, iż wszczęte zostało formalne postępowanie upadłościowe i likwidacyjne.
However, the Dutch authorities informed the Commission that the formal bankruptcy and liquidation proceedings had commenced.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39729. מדויק: 39729. זמן שחלף: 286 ms.

zostalo 221

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo