التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "différend" في البولندية

بحث différend في: تعريف مرادفات

اقتراحات

70
37
Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler celui-ci.
Jeżeli spór dotyczy transgranicznego świadczenia usług, zainteresowane organy regulacyjne koordynują swoje działania, aby umożliwić rozstrzygnięcie sporu.
Ce n'est pas le moment d'avoir un différend interinstitutionnel.
To nie pora na spór między instytucjami.
Si ce différend persiste, les AES devraient pouvoir trancher la question.
Jeśli spór będzie trwał nadal, Europejskie Urzędy Nadzoru powinny mieć możliwość rozstrzygnięcia sprawy.
Une autre question concerne le différend sur le volume de capture du maquereau.
Kolejna kwestia to spór o wielkość połowów makreli.
Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l'amiable.
Spór należy rozstrzygnąć w miarę możliwości polubownie.
Le conseil de coopération peut régler un différend conformément à l'article 278 et par voie de décision contraignante.
Rada Współpracy może rozstrzygnąć spór zgodnie z art. 278 poprzez wydanie wiążącej decyzji.
Si ce différend persiste, les autorités européennes de surveillance peuvent trancher la question.
Jeśli spór będzie trwał nadal, sprawę mogą rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.
Ton différend n'est pas avec Cliff.
To nie z Cliffem masz spór.
Un événement plus récent en matière d'approvisionnement en énergie concerne le différend entre la Russie et l'Ukraine.
Spór pomiędzy Rosją a Ukrainą to bardziej aktualne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii.
Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties n'en décident autrement.
Jeżeli spór zostaje przekazany do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu, wyznacza się trzech arbitrów, chyba że Strony zadecydują inaczej.
Le différend a été résolu lorsque KAD a proposé une option de vente à KD Kapital.
Spór rozwiązano wówczas, gdy spółka KAD zaproponowała spółce KD Kapital opcję sprzedaży.
Le différend opposant les parties quant au taux d'intérêt sur l'obligation a été initialement renvoyé devant la FME.
Spór między stronami dotyczący wysokości stóp procentowych naliczanych w odniesieniu do obligacji został początkowo skierowany do FME.
Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil d'association a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 453, paragraphe 3, du présent accord ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
Spór uznaje się za rozstrzygnięty, gdy Rada Stowarzyszenia podjęła wiążącą decyzję rozstrzygającą zgodnie z art. 453 ust. 3 niniejszego Układu lub jeśli oświadczyła, że spór został zakończony.
Au cas où un différend n'aurait pas été réglé par voie de consultation entre les parties, chaque partie peut soumettre le différend à une instance d'arbitrage contraignante et informer l'autre partie de sa décision de recourir à cet arbitrage.
Jeżeli spór nie jest rozstrzygnięty poprzez konsultacje między Stronami, każda ze Stron może przekazać spór pod wiążący arbitraż i powiadomić drugą Stronę o swojej decyzji odwołania się do arbitrażu.
Il s'agit d'un différend civil entre deux parties privées et nous n'avons pas à nous ingérer dans ce différend.
Jest to spór cywilny pomiędzy dwiema prywatnymi stronami i nie jest naszą sprawą ingerowanie w taki spór.
Il est composé de trois membres désignés conjointement par les parties au différend.
W skład trybunału wchodzi trzech członków mianowanych wspólnie przez strony sporu.
En cas de différend, il faut utiliser le carburant de référence.
W wątpliwych przypadkach należy użyć paliwa wzorcowego.
Il est préférable de préciser que les dispositions communautaires sectorielles prévalent en cas de différend.
Należy sprecyzować, że w razie konfliktu nadrzędne są postanowienia sektorowe.
Emmett et Paul ont eu un différend.
Między Paulem a Emmettem doszło do nieporozumienia.
On a eu un différend l'année dernière.
Rok temu miałem z nim spięcie.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 684. المطابقة: 684. الزمن المنقضي: 169 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo