التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "à mi parcours" في الهولندية

اقتراحات

Les évaluations à mi parcours seront disponibles fin 1997.
De tussentijdse evaluaties zullen eind 1997 beschikbaar zijn.
Durant l'année 1998, les évaluations à mi parcours des objectifs 1, 6 et 2 ont été finalisées.
In 1998 is de tussentijdse evaluatie met betrekking tot de doelstellingen 1, 6 en 2 afgerond.
Leçons des évaluations à mi parcours 2.1.
Uit de evaluaties halverwege de looptijd te trekken lering 2.1.
Mise en œuvre des évaluations à mi parcours 2.2.
Tenuitvoerlegging van de evaluaties halverwege de looptijd 2.2.
Les évaluations à mi parcours effectuées par les États membres constituent la principale source d'information du présent rapport.
De door de afzonderlijke lidstaten uitgevoerde evaluaties halverwege de looptijd vormen de belangrijkste bron van informatie voor dit verslag.
Évaluations à mi parcours de la période de programmation 2000-2006:
Evaluaties halverwege de looptijd van de programmaperiode 20002006
Les évaluations à mi parcours sont en cours dans tous les États membres, et devraient être achevées au 31 décembre 2003.
In alle lidstaten is begonnen met de evaluaties halverwege de looptijd die vóór 31december 2003 afgerond moeten zijn.
Eléments clés de la réunion à mi parcours
Voornaamste elementen van het proces van de herziening halverwege de looptijd
b) Mise en place des évaluations à mi parcours
b) Organisatie van de evaluaties halverwege de looptijd
Les résultats des évaluations à mi parcours ont permis d'entreprendre des modifications pour certains programmes.
Naar aanleiding van de tussentijdse evaluaties zijn in een aantal programma's wijzigingen doorgevoerd.
L'année 1998 a vu la finalisation des évaluations à mi parcours pour les objectifs 1, 6 et 2, qui avaient été entamées en 1997.
In 1998 zijn de tussentijdse evaluaties voor de doelstellingen 1, 6 en 2, waarmee in 1997 een begin was gemaakt, afgerond.
Résultats des évaluations à mi parcours de l'objectif 5b :
Resultaten van de tussentijdse evaluaties van doelstelling 5b
La conférence conjointe sur le bilan à mi parcours de la stratégie de Lisbonne de la fin de janvier a été préparée.
Er werd de laatste hand gelegd aan de gezamenlijke conferentie over de tussentijdse balans van de Lissabon-strategie eind januari.
1 autrichienne, une étude sur les évaluations à mi parcours de l'initiative communautaire inter reg (
1 onderzoek gedaan naar de tussentijdse evaluaties van het communautair initiatief Interreg (
Conformément au règlement général 1260/1999, les rapports annuels sont attendus en juin 2003, tandis que les évaluations à mi parcours doivent être présentées en décembre 2003 au plus tard.
Overeenkomstig de algemene verordening(1260/1999) worden de jaarverslagen in juni 2003 verwacht; de tussentijdse evaluaties moeten in december 2003 worden ingeleverd.
Peu d'évaluations globales à mi parcours ont été réalisées bien qu'une série importante d'études ait été effectuée sur des projets et des aspects particuliers de programmes.
Er zijn slechts weinig globale evaluaties halverwege de looptijd uitgevoerd, hoewel een grote reeks onderzoeken is uitgevoerd over projecten en speciale aspecten van programma's.
Mise en place de structures de gestion La mise en œuvre des évaluations à mi parcours incombe généralement aux comités de suivi.
Oprichting van beheersstructuren Doorgaans zijn de Toezichtcomités verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de evaluaties halverwege de looptijd.
La définition de ces indicateurs - tout en assurant leur fiabilité et une quantification correcte - permettra d'améliorer la qualité et la portée de la prochaine série d'évaluations à mi parcours.
De uitwerking van dergelijke indicatoren, waarbij ook de nodige aandacht moet worden besteed aan de betrouwbaarheid en aan een behoorlijke kwantificering, zal ervoor zorgen dat de evaluaties halverwege de looptijd de volgende keer van een betere kwaliteit zijn en een grotere reikwijdte hebben.
L'examen des programmes à mi parcours a entraîné quelques réaménagements mineurs (fusions de mesures, transferts de crédits entre mesures).
Het tussentijdse onderzoek van de programma's heeft een aantal kleine herzieningen tot gevolg gehad (samenvoeging van maatregelen, overheveling van kredieten tussen maatregelen).
Le Conseil européen s'est félicité de l'esprit de coopération dont ont fait preuve tous les participants lors de la réunion ministérielle euro-méditerranéenne à mi parcours, qui s'est tenue en Crète.
De Europese Raad verklaarde zich ingenomen met de geest van samenwerking waarvan alle deelnemers aan de tussentijdse Europees-mediterrane ministeriële bijeenkomst op Kreta blijk hebben gegeven.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 99. المطابقة: 99. الزمن المنقضي: 128 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo