التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "Priorité doit être donnée à" في الهولندية

voorrang moet worden gegeven aan
moet prioriteit krijgen
Toutefois, en examinant ce qui a été proposé, nous disons que la priorité doit être donnée à la gestion non chimique des cultures, ce que tout le monde devrait approuver.
Als we echter naar het voorstel kijken, zeggen we dat er voorrang moet worden gegeven aan niet-chemische gewasbescherming, wat iedereen zou moeten toejuichen.
Le projet de résolution prévoit, en filigrane, qu'une priorité doit être donnée à la zone euro-méditerranéenne, en particulier par rapport à l'Asie.
In de ontwerpresolutie valt tussen de regels door te lezen dat voorrang moet worden gegeven aan de Euromediterrane zone, met name ten opzichte van Azië.
Priorité doit être donnée à la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
De continuïteit van de energievoorziening moet prioriteit krijgen.
Priorité doit être donnée à la démocratie, au respect des droits de l'homme et des minorités, pour que l'Europe puisse véritablement être une communauté de valeurs, bref, une Communauté.
Op de eerste plaats voor democratie, respect voor de mensenrechten en de minderheden, opdat Europa echt een gemeenschap van waarden zou kunnen zijn, kortom een Gemeenschap.
Priorité doit être donnée à la recherche destinée à protéger le public et l'environnement, les consommateurs et les travailleurs et à réduire, améliorer ou remplacer les expérimentations animales.
Prioriteit moet worden gegeven aan onderzoek dat gericht is op de bescherming van het publiek en het milieu, de consumenten of werknemers en op de vermindering, verfijning of vervanging van dierexperimenten.
La priorité doit être donnée à la stabilisation du système circulatoire.
Stabilisatie van het circulatoire systeem moet prioriteit krijgen.
La priorité doit être donnée à la protection des citoyens.
De bescherming van de burgers moet op de eerste plaats komen.
La priorité doit être donnée à ce dossier.
Dit onderdeel moet dan ook een hoge prioriteit krijgen bij de behandeling.
La priorité doit être donnée à la collaboration pratique et quotidienne qui donne rapidement des résultats.
Prioriteit moet gegeven worden aan alledaagse, praktische samenwerking die tot snelle resultaten leidt.
La priorité doit être donnée à la reconstruction et aux actions de santé.
De ontwikkeling van vrouwen en meisjes moet prioriteit krijgen.
La priorité doit être donnée à l'abolition de la peine de mort.
Er moet prioriteit gegeven worden aan de afschaffing van de doodstraf.
M. BLOKLAND estime enfin que la priorité doit être donnée à la création de services d'inspection dans chaque Etat membre.
Bovendien biedt het de mogelijkheid om de coördinatie met de lidstaten te verbeteren.
Néanmoins, de l'avis de votre rapporteur, priorité doit être donnée à l'élaboration des nouveaux documents BREF pour toutes les branches concernées.
De rapporteur is echter van oordeel dat het opstellen van nieuwe "BREF"-documenten voor alle betrokken branches voorrang moet hebben.
Il est manifeste que la priorité doit être donnée à la croissance et à l'emploi, et les défis à relever font l'objet d'un large consensus.
Dat groei en werkgelegenheid voorrang moeten krijgen, is voor iedereen duidelijk, evenals voor welke problemen we staan.
Dans ce domaine, la priorité doit être donnée à des exigences qui s'appliquent à l'agriculture et à l'économie dans leur ensemble.
Prioriteit moet worden gegeven aan doeltreffende, globale agrarische en economische regels.
La priorité doit être donnée à la protection totale des indications géographiques, en raison notamment de la contrefaçon de plus en plus importante des produits agricoles européens de qualité.
De volledig bescherming van geografische aanduidingen vereist prioriteit gegeven de toenemende namaak van kwalitatief hoogwaardige landbouwproducten van de Unie.
Elle considère, cependant, que, par-delà les divergences qui persistent encore entre les législations des différents partenaires commerciaux, priorité doit être donnée à l'application effective des règles nationales (ou régionales).
Zij meent echter dat de aan dacht prioritair moet uitgaan naar de effectieve toepassing van de nationale (of regionale) regels in plaats van naar de nog bestaande verschillen tussen de regelgeving van de onderscheiden handelspartners.
L'Union doit contribuer davantage au développement de l'économie d'en t reprise: priorité doit être donnée à l'environnement, aux transports, à l'énergie et à la coopération régionale.
De Commissie moet meer bijdragen aan de economische ontplooiing van de bedrijven: voorrang zal moeten worden gegeven aan milieu, vervoer, energie en regionale samenwerking.
La priorité doit être donnée à la coordination des politiques macro-économiques et, en particulier, à l'exécution des budgets 1998 et à la préparation des budgets 1999.
Daarbij moet voorrang worden gegeven aan de coördinatie van het macro-economisch beleid en met name aan de uitvoering van de begrotingen 1998 en de voorbereiding van de begrotingen 1999.
Je suis favorable à une plus grande coopération entre l'Union européenne et le Japon, mais j'estime que la priorité doit être donnée à la suppression de ces barrières non tarifaires qui limitent l'accès des marchandises européennes au marché japonais.
Ik ben voorstander van een sterkere economische samenwerking tussen de Europese Unie en Japan, maar ik ben ervan overtuigd dat het wegwerken van deze non-tarifaire belemmeringen, die de toegang van Europese goederen tot de Japanse markt beperken, een prioriteit moet worden.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 63. المطابقة: 63. الزمن المنقضي: 402 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo