التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "différend commercial" في الهولندية

handelsgeschil
handelsconflict
handelsgeschillen
Certains pensent que ces changements peuvent être liés à un différend commercial entre le Maroc et l'Europe concernant l'exportation de tomates.
Volgens sommigen hebben deze wijzigingen mogelijk iets te maken met een handelsgeschil tussen Marokko en Europa over de uitvoer van tomaten.
Il permet à de nombreux pays vulnérables et pauvres de protéger temporairement leur position actuelle sur le marché communautaire et évite un vaste différend commercial avec le deuxième plus grand partenaire commercial de l'UE.
Het memorandum biedt tijdelijke bescherming van de huidige positie aan veel kwetsbare en armere landen op de Europese markt, en het voorkomt een breed handelsgeschil met de op een na grootste handelspartner van de EU.
Le premier obstacle est celui de notre différend commercial avec les États-Unis consécutif à l'élargissement.
De eerste hinderpaal wordt gevormd door ons, uit de uitbreiding voortvloeiende handelsconflict met de Verenigde Staten.
Le Parlement européen s'est par ailleurs exprimé à plusieurs reprises sur le différend commercial relatif aux bananes (> nos 517 et 679).
Het Europees Parlement heeft zich voorts meerdere malen uitgesproken over het handelsconflict inzake bananen (- > nrs. 517 en 679).
Ces conventions devraient faire partie intégrante des règles de l'OMC et, en cas de différend commercial, leurs observations devraient être déterminantes.
Deze verdragen moeten deel uitmaken van de WTO-regelgeving en in geval van handelsgeschillen dient naleving van deze verdragen te worden beschouwd als een centraal punt.
une situation interne à l'entité faisant l'objet de l'investissement, telle qu'une fraude, un différend commercial, un litige ou des changements à la direction ou dans la stratégie;
interne aangelegenheden van de deelneming, zoals fraude, handelsgeschillen, rechtszaken, veranderingen van management of strategie;
Le différend commercial avec la Chine nous en a tous fait prendre conscience.
Het handelsconflict met China heeft dit voor ons allemaal nog eens duidelijk gemaakt.
Cela étant dit, il est important de ramener chaque différend commercial à sa juste proportion.
Van belang blijft echter ook dat we elk handelsconflict in de juiste proporties zien.
Objet: Différend commercial entre l'Union et les États-Unis concernant la viande bovine contenant des hormones
Betreft: Handelsgeschil tussen de EU en de VS over hormoonhoudend rundvlees
Ce vieux différend commercial prend fin aujourd'hui.
Dit langdurige handelsconflict eindigt vandaag.
C'est bien plus qu'un différend commercial et je pense que la présidence tchèque nous a guidés au mieux ces derniers jours.
Dit is veel meer dan een handelsconflict, en ik ben van mening dat de Tsjechen ons heel aardig door de eerste dagen hebben geloodst.
Les États-Unis avaient annoncé, le 15 janvier 2009, leur intention de mettre en œuvre les contre-mesures de la loi appelée «Carrousel» à l'encontre de produits européens, et cela dans le cadre du différend commercial transatlantique concernant la viande bovine contenant des hormones.
De VS hadden (op 15 januari 2009) aangekondigd om in het kader van het trans-Atlantisch handelsgeschil over hormoonhoudend rundvlees, de zogenaamde "carrousel"-tegenmaatregelen te activeren tegen Europese producten.
Compte-t-elle, en tout état de cause, saisir les instances juridictionnelles de l'OMC de ce différend commercial, sachant que la mesure de type «carrousel» est clairement incompatible avec les règles de cette Organisation?
Is zij, overwegende dat deze carrouselmaatregel duidelijk strijdig is met de WTO-vooorschriften, voornemens dit handelsgeschil voor te leggen aan de rechterlijke instanties van de WTO?
propose que l'OIT puisse être saisie, de même que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans les cas pertinents où la violation de conventions internationales du travail est en jeu au sein d'un différend commercial;
stelt voor dat de IAO en het Bureau van de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten betrokken kunnen worden bij belangrijke gevallen waarin de overtreding van internationale arbeidsverdragen onderwerp is van een handelsgeschil;
Le 13 mai 2009, un mémorandum d'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne a été signé concernant le différend commercial en question.
Op 13 mei 2009 is inzake het onderhavig handelsgeschil een Memorandum of Understanding ondertekend tussen de VS en de Europese Gemeenschap (EG).
USEdette douanière (2011)différend commercial (2021) difficulté d'approvisionnement
USE kwantitatieve beperking (2021) c y b er c om mer c e commerciële distributie (2036)
Pourtant, aucun de ces cas n'est à strictement parler un différend commercial et ils auraient dû être simplement réglés en médiation.
Het zou jammer zijn als de NGO's hun vertrouwen in de WHO volledig zouden verliezen.
La Commission essaye de résoudre le différend commercial qui l'oppose actuellement aux États-Unis, mais ces propositions ne font, en fait, qu'élargir la base de ce désaccord.
Kort samengevat, de Commissie stelt de verkeerde strategie voor om het probleem van de landbouw begroting op te lossen waar wij ons terecht allen zorgen over maken.
Dans le cadre du différend commercial transatlantique relatif au bœuf aux hormones, le gouvernement américain sortant avait annoncé la mise en œuvre de ce qu'il est convenu d'appeler des mesures de rétorsion de type «carrousel» à l'encontre de produits européens.
De aftredende regering van de VS heeft aangekondigd de zogenaamde carrouselmaatregelen in werking te stellen tegen de Europese producten in het kader van het Atlantische geschil over rundvlees met hormonen.
Le Parlement devrait contribuer à mettre fin au différend commercial le plus long de l'histoire, en donnant son assentiment à l'accord de Genève du 15 décembre 2009 concernant les droits de douane sur les bananes.
De noodzaak van een sterkere controle van het Parlement op de EU-financiering van projecten in derde landen (ter bevordering van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of de democratie en mensenrechten) is donderdag weer aan de orde.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 34. المطابقة: 34. الزمن المنقضي: 93 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo