التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "différend entre" في الهولندية

geschil tussen
geschillen tussen
meningsverschil tussen
ruzie tussen
Il n'était plus question d'un différend entre deux bateaux.
Dit ging niet meer om een geschil tussen twee boten.
Dans l'attente d'une décision finale de la Commission, il incombait à la Cour britannique de régler le différend entre les parties.
In afwachting van een definitieve beslissing van de Commissie diende de Engelse rechter c en regeling te treffen voor het geschil tussen de partijen.
En cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres.
Bij geschillen tussen twee partijen bestaat het scheidsgerecht uit drie leden.
L'objectif de la présente partie est d'éviter ou de régler tout différend entre les parties.
Het doel van dit deel is geschillen tussen de partijen te vermijden en te beslechten.
Je note que nous entamons l'année parlementaire sur un différend entre les deux plus grands groupes, ce qui ne doit pas surprendre.
Ik zie dat wij het parlementaire jaar beginnen met een meningsverschil tussen de grootste twee fracties, en zo hoort het ook.
Quelle que soit la source du différend entre la Thaïlande et le Cambodge, le recours à la force n'est pas la solution.
Wat de bron van het meningsverschil tussen Thailand en Cambodja ook is, naar geweld grijpen is geen oplossing.
arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et l'État d'accueil.
internationale arbitrage bij geschillen tussen investeerders en het gastland.
Certes, le différend entre la Grèce et la Turquie ne nous échappe pas.
Ook wij zijn ons uiteraard bewust van het geschil tussen Griekenland en Turkije.
Le différend entre l'Éthiopie et l'Érythrée mine, lui aussi, la question somalienne.
Het geschil tussen Ethiopië en Eritrea heeft ook een weerslag op Somalië.
Des dispositions adaptées à l'hypothèse d'un différend entre l'UE et une entreprise doivent être prévues.
Er moeten bepalingen komen die zijn afgestemd op het geval van een geschil tussen de Europese Unie en een bedrijf.
différend entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;
een geschil tussen de partijen over de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de overeenkomst;
En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le présent article s'applique.
Bij een geschil tussen partijen over een noodsituatie zoals gedefinieerd in artikel 138, onder h), is dit artikel van toepassing.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29, tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis au comité mixte qui en recherche le règlement à l'amiable.
Onverminderd het bepaalde in artikel 29 wordt elk geschil tussen de overeenkomstsluitende partijen inzake de uitlegging of de toepassing van deze overeenkomst voorgelegd aan het Gemengd Comité, dat een minnelijke schikking nastreeft.
En cas de différend entre plus de deux par lies, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
Bij geschillen tussen meer dan twee partijen, wijzen partijen met het zelfde belang gezamenlijk een scheidsman aan.
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d'un commun accord.
Bij geschillen tussen meer dan twee partijen, benoemen de partijen die een gemeenschappelijk belang hebben, hun leden van de commissie gezamenlijk.
La Cour est également com pétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point d).
Het Hof van Justitie is tevens bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van op grond van artikel 34. lid 2. onder d), vastgestelde overeenkomsten.
Conclusions du Conseil concernant le différend entre l'Union européenne et les États-Unis sur les produits sidérurgiques.
Conclusies van de Raad betreffende het geschil tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de ijzer- en staalproducten.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen een of meer lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article K., paragraphe 2, point d).
Het Hof van Justitie is tevens bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van op grond van artikel K., lid 2, onder d), vastgestelde overeenkomsten.
Je partage pleinement la remarque que vous avez faite sur la gravité du différend entre l'Inde et le Pakistan en ce qui concerne le Cachemire.
Ik ben het volstrekt eens met uw opmerking over de ernst van het geschil tussen Pakistan en India over Kasjmir.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 164. المطابقة: 164. الزمن المنقضي: 158 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo