التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "l'examen à mi-parcours" في الهولندية

de tussentijdse evaluatie de tussentijdse herziening
de tussentijdse beoordeling
de tussenbalans
de evaluatie halverwege
deze tussentijdse evaluatie
Ressources dans le cadre de l'examen à mi-parcours
Middelen in het kader van de tussentijdse evaluatie
Suite à l'examen à mi-parcours, les orientations servant de base à la mise en oeuvre ont été réexaminées.
Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie zijn de beleidslijnen die de basis voor uitvoering vormen, herzien.
Présentation de l'examen à mi-parcours du règlement LIFE+
Presentatie van de tussentijdse herziening van de LIFE+-verordening
Votre rapporteur pour avis estime que la proposition visant à adapter le plafond de la rubrique 1 devrait être présentée par la Commission avec l'examen à mi-parcours de l'Agenda 2000, qui doit intervenir à la mi-juin.
Uw rapporteur is van mening dat het voorstel voor een aanpassing van het plafond van rubriek 1 tegelijkertijd moet worden gedaan met de tussentijdse herziening (mid-term review) van Agenda 2000, die door de Commissie medio juni moet worden gepresenteerd.
En outre, l'examen à mi-parcours du plan de gestion annuel 2006 indique que l'OLAF ne reçoit pas actuellement des informations cohérentes et fiables de la part des autorités judiciaires des États membres en ce qui concerne le suivi judiciaire de ses recommandations.
Bovendien vermeldt de tussentijdse beoordeling van het jaarlijkse beheersplan voor 2006 dat het OLAF momenteel geen consistente en betrouwbare informatie van de justitiële autoriteiten van de lidstaten ontvangt over de gerechtelijke vervolgmaatregelen die naar aanleiding van de aanbevelingen van het OLAF worden genomen.
Ce programme a été mis à jour lors de l'examen à mi-parcours effectué en 2006.
Dit programma is geactualiseerd in de tussentijdse evaluatie van 2006.
Nous le rappellerons à la Commission au moment de l'examen à mi-parcours des finances.
Daar zullen we de Commissie aan herinneren tijdens de tussentijdse evaluatie van de financiën.
Or, nous savons tous qu'en 2003 interviendra l'examen à mi-parcours prévu par le Sommet de Berlin.
We weten dat in 2003 de tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden overeenkomstig de afspraken die op de Top van Berlijn zijn gemaakt.
Parallèlement, la Commission a lancé l'examen à mi-parcours du livre blanc sur le transport.
Tegelijkertijd, en parallel daarmee, heeft de Commissie de tussentijdse evaluatie van het Witboek transport gepresenteerd.
Il nous semble que cela reflète l'approche de la Commission pour l'élaboration de l'évaluation d'impact promise lors de l'examen à mi-parcours et attendue pour la fin de l'année.
Naar wij begrijpen komt dat overeen met de manier waarop de Commissie aankijkt tegen de effectbeoordeling die in de tussentijdse evaluatie is vastgelegd en die voor het eind van het jaar moet zijn afgerond.
Un rapport consolidé sur le financement destiné aux PME au titre de la présente décision devrait être inclus dans la contribution de la BEI à l'examen à mi-parcours.
Als onderdeel van haar bijdrage aan de tussentijdse evaluatie moet de EIB een geconsolideerd verslag opstellen over de uit hoofde van dit besluit ten behoeve van het mkb verstrekte financiering.
Ce rapport d'évaluation intermédiaire inclut une appréciation de l'examen à mi-parcours réalisé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques;
Dat tussentijds evaluatieverslag bevat tevens een beoordeling van de tussentijdse evaluatie die overeenkomstig de onderhavige verordening en de specifieke verordeningen is verricht;
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l'annexe II, si elle le juge opportun, y compris dans le contexte de l'examen à mi-parcours.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op het herzien van de specifieke acties vermeld in de lijst van bijlage II, indien dit nodig wordt geacht, onder meer in het kader van de tussentijdse evaluatie.
La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.
De Europese Commissie zal een strategische dialoog aangaan met het Europees Parlement ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie en vóór elke belangrijke wijziging van de programmeringsdocumenten tijdens de looptijd van deze verordening.
Le rapport Kok, présenté en novembre dernier comme une contribution à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, insistait sur la nécessité de créer le climat adéquat pour les chefs d'entreprise afin de rendre l'Europe plus compétitive.
Volgens het rapport-Kok dat in november jongstleden is gepresenteerd als bijdrage tot de tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strate-g ie, is het absoluut noodzakelijk het juiste klimaat voor ondernemers te scheppen om Europa concurrerender te maken.
Le réexamen de l'Agenda social complète et appuie l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, qui a mis l'accent sur la croissance et l'emploi.
De herziening van de sociale agenda dient als aanvulling op en ondersteuning van de tussentijdse evaluatie van de strategie van Lissabon, waarin vooral aandacht aan groei en banen werd geschonken.
C'est dans cet esprit d'optimisme réaliste que la nouvelle Commission européenne a formulé nos recommandations politiques pour l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne - notre ambitieux programme de réformes lancé par le Conseil européen en mars 2000.
In deze geest van realistisch optimisme heeft de nieuwe Europese Commissie beleidsaanbevelingen vastgesteld voor de tussentijdse evaluatie van de Lissabonstrategie - onze ambitieuze hervormingsagenda die door de Europese Raad in maart 2000 werd gelanceerd.
Communicationde la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'examen à mi-parcours du programme législatif et de travail de la Commission pour 2004.
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tussentijdse evaluatie van het wetgevingsen werkprogramma van de Commissie voor 2004.
Rapport sur l'examen à mi-parcours de la politique industrielle - contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne [2007/2257(INI)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Verslag over de tussentijdse evaluatie van het industriebeleid - Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid [2007/2257(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie.
C'est dans cet esprit d'optimisme réaliste que la nouvelle Commission européenne a formulé nos recommandations politiques pour l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne - notre ambitieux programme de réformes lancé par le Conseil européen en mars 2000.
In deze geest van realistisch optimisme heeft de nieuwe Europese Commissie beleidsaanbevelingen vastgesteld voor de tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie - onze ambitieuze hervormingsagenda die door de Europese Raad in maart 2000 werd gelanceerd.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 198. المطابقة: 198. الزمن المنقضي: 166 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo