التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "parcours d'insertion" في الهولندية

trajectbegeleiding
integratietrajecten
trajectbemiddeling
inschakelingsparcours
integratietraject
instroomtraject
Les actions de formation développées dans le cadre des parcours d'insertion tiendront compte des nouveaux gisements d'emploi.
Bij de opleidingsacties die in het kader van de trajectbegeleiding worden ontwikkeld, zal re kening worden gehouden met nieuwe bronnen van werkgelegenheid.
L'évaluation de suivi permettra de saisir l'évolution, la réalisation des modes d'action soutenus par le FSE (parcours d'insertion, partenariats, etc.).
De follow-upevaluatle is bedoeld om de ontwikkeling en de verwezenlijking van de door het ESF gesteunde actiemlddelen na te gaan (trajectbegeleiding, partnerschappen en z.).
En Communauté française (Wallonie et Bruxelles), la mise en place des dispositifs du parcours d'insertion a porté ses fruits.
In de Franse gemeenschap (Wallonië en Brussel) heeft de instelling van integratietrajecten vruchten afgeworpen.
Les mesures de parcours d'insertion pour les exclus sociaux, de formation des chômeurs dans les PME et les ateliers innovants ont clairement dépassé les objectifs quantitatifs du programme,
De maatregelen in verband met integratietrajecten ten behoeve van sociaal uitgesloten personen, de opleiding van werklozen in het MKB en innoverende activiteiten hebben de kwantitatieve doelstellingen van het programma duidelijk overtroffen.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre de trois mesures distinctes: formation, placement et parcours d'insertion.
Deze acties passen in het kader van de drie onderscheiden maatregelen: scholing, bemiddeling en trajectbemiddeling.
Trois mesures ont été retenues pour réaliser cet objectif: la formation, le placement et les parcours d'insertion.
Ter verwezenlijking van deze doelstelling is gekozen voor drie maatregelen: scholing, bemiddeling en trajectbemiddeling.
Les actions de réinsertion sur le marché du travail des chômeurs les moins susceptibles de retrouver un emploi ne pourront en général se dérouler que sous forme de parcours d'insertion, avec une approche intégrée pour les diverses institutions concernées.
De acties inzake de toelelding tot de arbeidsmarkt van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen over het algemeen slechts kunnen plaatsvinden in de vorm van trajectbemiddeling met een geïntegreerde aanpak voor diverse betrokken instellingen.
Les nouvelles orientations pour la période 1994-1999 accordent une importance primordiale au partenariat et à une approche holistique (en Insistant sur la notion de parcours d'insertion) de la lutte contre l'exclusion du marché de l'emploi.
Bij de nieuwe benadering voor de periode van 1994-1999 wordt vooral veel belang ge hecht aan het partnerschap en aan een holistische benadering (met bijzondere aandacht voor de trajectbegeleiding) van de bestrijding van uitsluiting van de arbeidsmarkt.
Priorité 1, mesure 1.3 - Parcours d'insertion
Prioriteit 1 - Maatregel 3: trajectbemiddeling
- des parcours d'insertion: ces parcours sont composés de plusieurs phases et correspondent à des trajectoires sur mesure pour chaque individu.
- trajectbegeleiding: deze bestaat uit verschillende fasen en vormt een op elk afzonderlijk individu toegesneden inpassingstraject.
Au niveau des programmes régionaux, des bureaux d'emploi temporaire à but non lucratif sont maintenant mis en place; ils proposent généralement des parcours d'insertion pour les chômeurs de longue durée.
Op het niveau van de regionale programma's zijn thans nietcommerclële uitzendbureaus opgericht; deze bieden over het algemeen integratietrajecten voor langdurig werklozen.
Les actions intégrées (parcours d'insertion) débouchent sur de meilleurs taux d'insertion et de progression que les actions de formation seules.
Geïntegreerde acties (integratietrajecten) leveren betere resultaten inzake instroom en plaatsingstijd op dan acties die alleen uit opleiding bestaan.
D'autres promoteurs interviennent dans la réalisation du parcours d'insertion des publics particulièrement fragilisés, parmi lesquels les CPAS, les services publics de formation (de type FOREM-VDAB), les ASBL d'insertion socioprofessionnelle et d'éducation permanente.
Andere promotors spelen een rol bij de trajectbegeleiding van bijzonder kwetsbare doelgroepen; het betreft hier de OCMW's, de openbare opleldingsdiensten (van het type FOREM-VDAB) en de vzw's voor sociaal professionele integratie en voortdurende vorming.
La mise en place des dispositifs du parcours d'insertion a été soutenue.
De jaarlijkse vergadering van de beherende instanties en de Commissie vond plaats op 22 oktober 2001.
La mise en oeuvre de ce concept exigeant (le "parcours d'insertion") connaît un grand succès.
De uitvoering van dit concept, dat hoge eisen stelt (het "inschakelingsparcours"), is een groot succes.
L'approche est celle des "parcours d'insertion" adaptés à chaque chômeur et nécessitant un partenariat ad hoc.
De benadering is die van het "integratietraject", dat aan iedere individuele werkloze is aangepast en waartoe een ad hoe partnerschap moet worden gesloten.
Dans tous les États membres, le concept de parcours d'insertion a été traduit en actions concrètes.
In alle lidstaten is het concept van instroomtrajecten omgezet in concrete acties.
La troisième phase du parcours d'insertion est axée sur la recherche active d'emploi.
De derde fase van het inpassingstraject Is gericht op het actief zoeken naar werk.
Cette approche se fonde sur la définition de parcours d'insertion adaptés à chaque chômeur, et sa mise en oeuvre nécessite donc une étroite collaboration entre promoteurs et autorités publiques.
Deze aanpak is gebaseerd op de bepaling van verschillende, op iedere werkloze afgestemde parcours, en voor de tenuitvoerlegging is dan ook een nauwe samenwerking tussen projectleiders en overheidsinstanties vereist.
Le parcours d'insertion ne peut être prolongé à l'infini; il doit être le moyen d'atteindre un but, pas une impasse.
Een aantal deelnemers vond dat er in het algemeen te weinig gelegenheid was om kwesties in verband met evaluatie te bespreken.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 60. المطابقة: 60. الزمن المنقضي: 93 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo