التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "parfois trop" في الهولندية

soms te
vaak te
soms veel te
soms teveel
soms ook
Soms is te
"Tu es amical,"mais parfois trop impliqué.
Jij bent vriendelijk, maar soms te betrokken.
Tout s'additionne parfois trop vite.
Dat telt op, soms te snel.
Les PME se plaignent qu'il est parfois trop complexe de se conformer aux normes européennes.
Voor kleine bedrijven kan het vaak te complex zijn om te voldoen aan de Europese normen.
Les barrières bureaucratiques et administratives sont parfois trop décourageantes pour que des jeunes se lancent dans cette aventure de la création de nouvelles entreprises.
De bureaucratische en administratieve drempels zijn vaak te ontmoedigend voor jongeren om zich in het avontuur van het oprichten van nieuwe ondernemingen te storten.
Notre instituteur parle parfois trop vite.
Onze leraar spreekt soms te snel.
Ces structures sont parfois trop rigides.
Die vormen zijn soms te overdreven.
Certes les limites sont parfois trop pressantes et trop présentes.
Wij ontkennen niet dat de grenzen en beperkingen soms te uitdrukkelijk en te alomtegenwoordig zijn.
Le législateur transpose fidèlement ce qui se trouve dans les directives européennes, parfois trop tard, mais il le fait.
De wetgever zet trouw om wat in de Europese richtlijnen staat, soms te laat maar het gebeurt.
- Ensuite, sur le caractère parfois trop diplomatique de certains approches ;
- Vervolgens wijzen wij op het soms te diplomatieke karakter van be paalde benaderingen;
Malheureusement, la Commission a soumis des propositions parfois trop ambitieuses et les travaux ont été ralentis d'autant.
Helaas waren de voorstellen van de Commissie vaak te ambitieus en dienovereenkomstig traag.
Vous êtes parfois trop sévère dans votre jugement envers vous-mêmes. La perfection n'est pas attendue, très chers.
Jullie zijn soms te streng in jullie oordeel van het Zelf. Perfectie wordt niet verwacht, geliefden.
Ces affections entre résidents vont-elles parfois trop loin ?
Deze genegenheden tussen de bewoners... gaan die soms te ver?
Au contraire, au moment de déposer une plainte, le délai est parfois trop court.
De periode voor het indienen van een klacht is daarentegen soms te kort.
Acheté pour mon mari qui se sent parfois trop fort le café dans la capsule, j'ai été agréablement surpris.
Gekocht voor mijn man die voelt soms te sterke koffie in de capsule, was aangenaam verrast.
Les gouvernements ont été trop lents et parfois trop pusillanimes dans l'adoption des réformes que nous avions proposées à l'époque.
De regeringen waren te traag en soms te omzichtig om de hervormingen aan te nemen die toen door ons werden voorgesteld.
Le Parlement aussi, qui a été parfois trop timide dans son approche de ce traité d'Amsterdam et qui n'a pas su non plus prendre la distance voulue en la matière.
Dit gaat ook op voor het Parlement dat dit Verdrag van Amsterdam soms te omzichtig heeft benaderd en in deze kwestie evenmin de vereiste afstand heeft genomen.
Il s'agit, assez paradoxalement, d'une forme d'intelligence, parfois trop visionnaire, ou peut-être de trop d'intelligence.
Het gaat, paradoxaal genoeg, om een soms te visionaire vorm van, wellicht, ongerechtvaardigde intelligentie.
Les réglementations en matière de temps de vol sont parfois trop souples et permettent aux transporteurs aériens de faire travailler les personnels sur une durée excessivement longue, au détriment de la sécurité et des sociétés soumises à une législation plus stricte.
Doordat de regels inzake de vliegtijden soms te soepel zijn, kunnen luchtvaartmaatschappijen hun personeel buitensporig lange werktijden laten maken, hetgeen ten koste gaat van de veiligheid en van de maatschappijen die aan een strengere wetgeving zijn onderworpen.
Son tempérament fort le rend exigeant envers lui-même et parfois trop exigeant avec les autres. «Si l'abbé Samsó n'était pas mort martyr, on n'aurait jamais songé à sa béatification», diront certains.
Zijn sterk temperament maakt hem veeleisend ten opzichte van zichzelf en soms te veeleisend jegens de anderen. «Als eerwaarde Samsó niet als martelaar was gestorven zou men er nooit over gedacht hebben hem zalig te verklaren», zullen sommige mensen zeggen.
Avec ces mains d'un bon joueur peut rater un pari, ici ou là, ou ne parviennent pas à extraire la valeur maximale, mais le caractère aléatoire de ces erreurs mineures (parfois paris trop petit, parfois trop gros) sera souvent compenser cette lacune.
Met deze handen een fatsoenlijke speler een inzet hier of daar kan missen, of niet om maximale waarde te halen, maar de willekeur in deze kleine fouten (soms weddenschappen te klein, soms te groot) zal vaak make-up voor deze kloof.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 150. المطابقة: 150. الزمن المنقضي: 173 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo