التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "partie au différend" في الهولندية

partij bij het geschil
partijen bij het geschil
strijdende partij
bij het geschil betrokken partij bij de overeenkomst
Sous réserve du paragraphe 3, une partie au différend reconnaît la sentence et s'y conforme sans retard.
Onverminderd lid 3 erkent een partij bij het geschil de uitspraak en komt zij deze onverwijld na.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
Elke Partij bij het geschil moet de vereiste maatregelen nemen om het besluit van de arbiters ten uitvoer te leggen.
Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Voor de toepassing van deze procedure worden de Gemeenschap en de lidstaten geacht één der beide partijen bij het geschil te zijn.
Le tribunal arbitral interprète la sentence à la demande de l'une des Parties contractantes également partie au différend ou de toute Partie contractante étant intervenue.
Het scheidsgerecht interpreteert de uitspraak op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen bij het geschil of van een interveniërende overeenkomstsluitende partij.
Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la présente convention, un tribunal arbitral est constitué à la demande adressée par l'une des parties à l'autre partie au différend.
Wordt een geschil overeenkomstig artikel 24, lid 2, van dit verdrag aan scheidsrechtspraak onderworpen, dan geschiedt de oprichting van een scheidsgerecht op grond van een door een strijdende partij aan de andere strijdende partij gericht verzoek.
La partie requérante informe la Commission internationale qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral en précisant le nom de l'autre partie au différend et les articles de la présente convention dont l'interprétation ou l'application est, à son avis, en cause.
De verzoekende partij stelt de Internationale Commissie onder opgave van de naam van de andere strijdende partij en de artikelen van dit verdrag, waarvan de uitleg of toepassing zij voor omstreden houdt, ervan in kennis dat zij het instellen van een scheidsgerecht heeft aangevraagd.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision des arbitres.
Elke partij bij het geschil moet de vereiste maatregelen nemen om het besluit van de arbiters ten uitvoer te leggen.
Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles.
Elke partij bij het geschil kan opmerkingen maken over de nauwkeurigheid van een overeenkomstig deze regels gemaakte vertaling van een document.
Aux fins de l'application de la présente procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Voor de toepassing van deze procedure worden de Gemeenschap en de Lid-Sta-ten ais één partij bij het geschil beschouwd.
Une partie au différend peut demander l'exécution d'une sentence définitive:
Een partij bij het geschil verzoekt uitsluitend om tenuitvoerlegging van een definitieve uitspraak wanneer:
Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend.
Het dient de naam van de andere partij bij het geschil en het voorwerp van het geschil te bevatten.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Elke partij bij het geschil treft de maatregelen die voor de tenuitvoerlegging van het besluit van de scheidsrechters noodzakelijk zijn.
La partie contractante qui souhaite devenir partie au différend devrait en donner notification dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée au paragraphe 2.
De verdragsluitende partijen die partij bij het geschil wensen te worden, delen dit voornemen mee binnen 15 dagen nadat zij de in lid 2 bedoelde kennisgeving hebben ontvangen.
À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'et al membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral.
Wanneer deze kennisgeving niet binnen genoemde termijn wordt gedaan, worden de Lid-Staat en de Gemeenschap geacht op te treden als een en dezelfde partij bij het geschil voor de toepassing van de bepalingen betreffende de vorming en de werkwijze van het scheidsgerecht.
c) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
c) Iedere partij bij het geschil is verplicht de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke uitspraak.
A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral.
Bij gebreke van bedoelde kennisgeving binnen de genoemde termijn, worden de lidstaat en de Gemeenschap geacht één en dezelfde partij bij het geschil te zijn voor de toepassing van de bepalingen betreffende de samenstelling en de procedure van het scheidsgerecht.
une partie au différend ne cherche pas à obtenir l'examen, l'annulation ou la révision d'une sentence rendue en vertu de la présente section, et n'introduit aucune autre procédure similaire;
mag een partij bij het geschil met betrekking tot een uitspraak uit hoofde van deze afdeling niet om toetsing, vernietiging, nietigverklaring, herziening of inleiding van een andere soortgelijke procedure verzoeken;
Une partie au différend qui estime qu'un membre du Tribunal se trouve en position de conflit d'intérêts peut demander au président de la Cour internationale de Justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre.
Wanneer een partij bij het geschil van mening is dat een lid van het Gerecht in een belangenconflict verkeert, kan zij de president van het Internationaal Gerechtshof verzoeken een besluit te nemen over de wraking van dat lid.
partie au différend désigne soit l'investisseur qui introduit la procédure prévue à la section F, soit le défendeur.
partij bij het geschil: hetzij de investeerder die een procedure als bedoeld in afdeling F inleidt, hetzij de verweerder.
Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.
Iedere partij bij het geschil draagt de kosten van de scheidsman die zij heeft aangewezen en de partijen dragen gelijkelijk de kosten van de derde scheidsman alsmede de andere aan de arbitrage verbonden kosten.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 54. المطابقة: 54. الزمن المنقضي: 179 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo