التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "parties au différend" في الهولندية

partijen bij het geschil
partijen bij het geding
partijen in het geschil
partij bij het geschil
bij het geschil betrokken partijen
strijdende partijen
Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend.
De uitspraak is onherroepelijk en bindend voor alle partijen bij het geschil.
Le médiateur est nommé d'un commun accord des parties au différend.
De bemiddelaar wordt aangewezen met instemming van de partijen bij het geschil.
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Tenzij de partijen bij het geding anders overeenkomen, stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.
Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend.
Op verzoek van één van de partijen bij het geding wordt een conciliatiecommissie gevormd.
Les parties au différend peuvent établir une proposition de solution qui sera immédiatement soumise au comité mixte.
De partijen in het geschil kunnen een voorstel voor een oplossing opstellen, dat onverwijld aan het gemengd comité wordt voorgelegd.
Lorsque le comité mixte est saisi d'un différend en vertu du paragraphe 1, des consultations sont immédiatement engagées entre les parties au différend.
Wanneer een geschil overeenkomstig lid 1 aan het gemengd comité is voorgelegd, vindt onverwijld overleg plaats tussen de partijen in het geschil.
toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.
alle andere voorschriften waarover de partijen bij het geschil overeenstemming bereiken.
La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.
De arbitrage uitspraak is bindend voorde partijen bij het geschil.
les conseillers des parties au différend;
adviseurs van de partijen bij het geschil;
Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend.
Het panel legt zijn definitieve verslag voor aan de partijen bij het geschil.
Ses décisions ont force obligatoire pour les parties au différend.
Zijn besluiten zijn bindend voor de partijen bij het geschil.
Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l'accès du public aux audiences.
Het Gerecht treft, in overleg met de partijen bij het geschil, de passende logistieke maatregelen om de toegang van het publiek tot die zittingen te vergemakkelijken.
parties au différend désigne collectivement l'investisseur et le défendeur;
partijen bij het geschil: zowel de investeerder als de verweerder;
Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 42 et 43 des présentes règles de procédure.
De bijdragen worden opgesteld in de talen die de partijen bij het geschil overeenkomstig de punten 42 en 43 van dit reglement van orde hebben gekozen.
Chacune de ces communications est notifiée aux parties au différend afin de recueillir leurs observations.
De bijdragen worden verstrekt aan de partijen bij het geschil, zodat zij hierover opmerkingen kunnen maken.
La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux parties au différend et au secrétariat.
De uitspraak wordt door het scheidsgerecht toegezonden aan de partijen bij het geschil en aan het secretariaat.
Les parties au différend informent l'organe exécutif de leur différend.
De partijen bij het geschil stellen het Uitvoerend Orgaan in kennis van hun geschil.
Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.
De partijen bij het geschil kunnen te allen tijde overeenkomen een beroep op bemiddeling te doen.
Les parties au différend peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.
De partijen bij het geschil kunnen eveneens de secretaris-generaal van het Icsid verzoeken de bemiddelaar aan te wijzen.
A moins que les parties au différend n'en conviennent autre ment, elle établit sa propre procédure.
Zij stelt haar eigen procedureregels vast, tenzij de partijen bij het geschil dit anders overeenkomen.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 134. المطابقة: 134. الزمن المنقضي: 101 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo