التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "première position pour" في الهولندية

Je vais accorder un prêt et ça me met en première position pour le voyage à Hawaii.
Ik ga een nieuwe lening aan, En dan sta ik aan de leiding, voor dat gratis reisje naar Hawaï
Ce n'est pas si simple: leur industrie de l'armement n'est plus en mesure d'être en première position pour les matière premières et la main d'oeuvre masculine et féminine.
De situatie aldaar is niet zo eenvoudig: hun wapenindustrie kan niet langer als eerste in aanmerking komen voor grondstoffen en mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten.
Dans la même brochure, l'Italie figure en première position pour ce qui concerne le nombre de procédures d'infraction engagées contre les États membres.
In dezelfde publicatie staat Italië op de eerste plaats voor wat betreft het aantal inbreukprocedures die tegen het land zijn geopend.
Sur les treize critères pris en considération par Oftel, Kingston Communications venait en première position pour sept d'entre eux, et en deuxième pour trois autres, dépassant de loin des compagnies nettement plus importantes telles que British Telecom et Mercury.
Van de dertien categorieën prestaties die door Oftel werden onderzocht, kwam Kingston Communications in zeven gevallen als de beste en in drie gevallen als de tweede beste uit de bus.
Par leur biais, les citoyens européens soulignent les limites et les difficultés du processus de transposition et de mise en œuvre, et ils sont en première position pour contrôler l'application de la législation communautaire au niveau national.
De Europese burger kan via een verzoekschrift wijzen op tekortkomingen en moeilijkheden bij de omzetting en het toepassingsproces en is het best in staat om na te gaan hoe de EU-wetgeving op nationaal niveau wordt toegepast.

نتائج أخرى

Monsieur le Président, au cours de la prochaine décennie, l'Europe va se trouver en première position mondiale pour l'utilisation d'Internet.
Mijnheer de Voorzitter, Europa dient in de loop van het komende decennium toonaangevend in de wereld te worden op het gebied van het internetgebruik.
Toutefois, seules les deux premières positions sont utilisées pour les données SEAT transmises à Eurostat.
Voor de bij euro stat ingediende ESAO-gegevens worden echter alleen de eerste twee elementen gebruikt.
Parmi les diverses initiatives régionales mentionnées dans "La BEI au Sommet de RIO", figurait en première position le programme pour l'environnement en Méditerranée.
Van de diverse regionale initiatieven die in het artikel "de EIB bij de VN-Conferentie in Rio over milieu er ontwikkeling" worden genoemd, staat het milieuprogramma voor het Middellandse-Zeegebied op de eerste plaats.
Dans son exposé des motifs, la commission d'enquête met l'accent sur le fait que la Communauté arrive en première position mondiale pour les importations de produits agricoles et de produits d'alimentation.
Mij dunkt dat de Commissie met de meeste aanbevelingen die worden gedaan, ter voorkoming van nieuwe overschotten in de toekomst, weinig moeite zal hebben.
La première position semble pour l'instant l'emporter; même si je ne déplore pas ce résultat, je considère la résistance à une autorité inacceptable comme un droit inhérent de tout citoyen et Solidarnosc comme un exemple édifiant.
Die eerste opvatting lijkt voorlopig te hebben gewonnen; zelfs bij die niet door mij betreurde uitkomst beschouw ik het verzet tegen onaanvaardbaar bestuur als een onvervreemdbaar recht van alle mensen en Solidarność als een inspirerend voorbeeld.
L'équipe Team Saxo Bank est la première à se positionner pour son sprinteur Baden Cooke, mais finalement c'est Greg Henderson (Team Sky) qui le remporte et prend 3 précieux secondes lui permettant de se rapprocher du podium.
Team Saxo Bank zoekt als eerste een goede positie voor haar sprinter Baden Cooke, maar uiteindelijk wint Greg Henderson (Team Sky) de sprint en pakt hij 3 waardevolle seconden waarmee hij dichter bij het podium komt.
Cependant, pour le groupe des "mariés", il était placé en première position ; pour les célibataires, en troisième position et pour les divorcés il arrivait en dernier des onze "avantages".
Voor de "getrouwde" groep echter werd dit als eerste, voor alleenstaanden als derde en voor gescheiden personen als laatste van de elf "voordelen" gerangschikt.
Pour les Agents matériels, la classification détaillée à 3 ou 4 positions (6 ou 8 chiffres) présentée à l'annexe D peut être utilisée au niveau national mais ce ne sont que les 2 premières positions qui sont utilisées pour les données SEAT soumises à Eurostat.
Voor de betrokken voorwerpen kan de in bijlage D gepresenteerde gedetailleerde classificatie met 3 of 4 elementen (6 of 8 cijfers) op nationaal niveau worden gebruikt maar voor de naar euro stat gestuurde ESAO-gegevens worden alleen de eerste twee elementen in aanmerking genomen.
Damian, fais la première position.
Damian, ga op de eerste positie staan.
Je soutiendrai donc au minimum la première position adoptée par le Parlement.
Ik wil dus in ieder geval het eerste standpunt van het Parlement ondersteunen.
Le méchant est toujours en première position dans les émissions.
De slechterik heeft altijd de hoofdrol.
Eh bien, nous sommes en première position.
Oké, we zijn in positie.
Ce qui la place en première position.
Daarmee staat ze op de eerste plek.
Brian Neuman et Lorie Pekurovsky sont en première position.
Brian Neuman en Lorie Pekurovsky staan eerste.
Première position, joins les talons.
Eerste positie, hielen tegen elkaar.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 2632. المطابقة: 5. الزمن المنقضي: 468 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo